Ajudes per a agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA) (Administració central), (lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210707
|
Codi GVA: 618
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Seran beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura ATRIAs que reunisquen les condicions especificades en l'article 6 de l'esmentada Ordre de 17 de novembre de 1989 i en l'apartat de requisits.

 

Referent a això, la superfície mínima que constituïsca l'agrupació, segons el cultiu principal i el nombre mínim de membres serà de:

 

– Cítrics 50 ha, fruiters de regadiu 50 ha (5 ha. de secà equivaldran a 1 de regadiu); raïm de vinificació 200 ha, raïm de taula 50 ha; hortalisses ornamentals a l'aire lliure 20 ha; hortalisses i ornamentals hivernacle 5 ha; arròs 100 ha; olivar 200 ha.

 

– El nombre mínim de membres per a constituir una agrupació, serà de deu membres.

Requisits

- Estar constituïdes lliurement per agricultors els predis dels quals integren una superfície mínima que garantisca la màxima eficàcia de les tècniques de lluita aplicables i perquè resulte econòmic l'ús de la mà d'obra qualificada necessària.

Aquesta superfície s'especificarà en els corresponents programes i projectes d'actuació.

- El nombre mínim d'agricultors agrupats serà de deu.

- Els agricultors subscriuran els compromisos de constituir-se en una ATRIA i d'acatar les condicions que figuren en un reglament de règim intern, en el qual s'expresse l'acceptació dels requisits tècnics que s'establisquen per a cada cultiu o grup de cultius associats. Així mateix, s'hi indicaran les superfícies de cultiu aportades per cada un dels seus membres i la junta que regirà aquesta ATRIA estarà formada per un president, un secretari i un tresorer.

- La forma jurídica adoptada per a la constitució de l'ATRIA ha de disposar de capacitat de contractació.

 

- El compromís de subscriure un contracte laboral amb el tècnic que dirigirà la lluita contra les plagues en els cultius agrupats en l'ATRIA.

 

Tindran prioritat les que contracten un tècnic que reunisca alguns d'aquests requisits:

· Major de 25 anys i més de 12 mesos en l'atur.

· Menor de 25 anys.

 

- Les comunitats autònomes donaran suport amb el seu personal tècnic a les activitats de formació i perfeccionament del personal tècnic de les ATRIA.

Com es tramita

Procés de tramitació
- La instrucció dels expedients de subvenció correspondrà al director general d'Investigació i Innovació Agrària i Ramaderia, que examinarà el compliment per part dels sol·licitants de les condicions exigides per la present ordre en relació amb l'esmentada Ordre del MAPA de 17 de novembre de...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de l'any anterior a l'anualitat que se subvenciona. (DOGV núm. 9596, de 16/05/2023)

Documentació
- Imprés de sol·licitud normalitzat. ATRIA que sol·liciten per primera vegada la subvenció: - Acta de constitució de l'ATRIA amb la composició de la junta rectora (president, tresorer i secretari), amb el nomenament d'un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poder bastant per a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim de resolució i notificació de les resolucions serà de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. - Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, les peticions s'entendran desestimades.
  Quantia i cobrament
  - Aquesta subvenció podrà concedir-se amb el límit de cinc anys consecutius. - En el cas que la contractació del tècnic es realitze a temps parcial o per períodes inferiors als que s'han indicat en el quadre anterior, es disminuirà proporcionalment l'import de l'ajuda. - La quantia màxima...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució que s'emeta, la qual posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els...

  Saber més
  Sancions
  Els beneficiaris de les subvencions quedaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana i la Llei 38 de 2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Descripció

  DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL PAGAMENT DE LES AJUDES: - Memòria, redactada pel tècnic, on figure la problemàtica esdevinguda referent a les plagues i malalties del cultiu i a les actuacions realitzades per a previndre-les i combatre-les, incloent-hi un estudi econòmic dels costos de les...

  Saber més
  Documentació
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més