Adopció, modificació o rehabilitació d'escuts municipals de les entitats locals.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 210498
|
Codi GVA: 62
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització per l'òrgan competent de la Generalitat de l'ús oficial dels escuts aprovats, modificats o rehabilitats per l'entitat local.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* ÚS DE L'ESCUT L'ús de l'escut és privatiu de l'ens local a què pertanga i podrà incorporar-lo als seus segells i comunicacions oficials. * ESCUT HISTÒRIC D'ÚS IMMEMORIAL Els que s'hagen utilitzat de forma pròpia, continuada i ininterrompudament pels ajuntaments amb anterioritat a l'any...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Remissió de la documentació completa de l'expedient tramitat per la corporació local. 2. Dictamen preceptiu del Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·lologia. Si aquest és desfavorable, se'n donarà audiència a l'entitat local pel termini de dos mesos. 3. Resolució del conseller competent en...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direcció general competent en matèria d'administració local.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Certificació de l'acord plenari de la corporació adoptat per majoria absoluta que aprove el corresponent símbol. - Memòria o estudi tècnic subscrit per una persona experta en heràldica o vexil·lologia. - Dos exemplars del dibuix projecte del nou símbol (en dibuix original i suport digital). ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". En la pàgina es mostra un model per a la representació gràfica del projecte d'escut ajustat a la normativa heràldica valenciana. 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim de resolució i notificació del procediment són sis mesos. Si no hi ha resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes positius.
Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar: a) Potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació o publicació en el Diari Oficial de la...

Saber més
Òrgans resolució
Conseller competent en matèria d'administració local.