Indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb el risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia, o formant part de les campanyes de control o erradicació de malalties

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210714
|
Codi GVA: 642
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia o perquè forma part de les campanyes de control o eradicació de malalties.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
11-06-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
11-06-2024
JustificacióTermini obert
11-06-2024
Observacions

CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA INDEMNITZACIÓ

No es té dret a indemnització en els casos següents:

a) Quan no s'haja comunicat amb la màxima brevetat possible la sospita de l'existència de la malaltia en l'explotació o quan qualsevol altra conducta, per acció o omissió, haja contribuït a la difusió de la malaltia.

b) Per l'incompliment de les mesures sanitàries provisionals o definitives imposades legalment per al control de la malaltia.

c) Quan en l'explotació hi haja animals la identificació dels quals, origen i situació sanitària no estiguen acreditats amb la documentació corresponent, llevat que s'acredite una causa justa.

Quan es comprove una manipulació que tinga com a objecte alterar la fiabilitat dels resultats de les proves diagnòstiques practicades.

e) Quan els sacrificis no s'efectuen en els terminis i condicions.

f) Quan es tracte d'animals de companyia, llevat que siguen objecte d'activitat econòmica de cria i reproducció en el marc d'una explotació ramadera.

g) I en tots els casos que determine la legislació vigent.

 

* COMPATIBILITAT

Els beneficiaris de les indemnitzacions previstes no poden rebre ajudes si s'acullen a una altra normativa nacional o comunitària que tinga els mateixos objectius que aquesta convocatòria.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els titulars d'explotacions ramaderes inscrites correctament en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, els animals dels quals hagen sigut objecte de sacrifici obligatori.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

- La instrucció del procediment de concessió de la indemnització correspon a la Secció de Producció i Sanitat Animal de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'on estiga situada l'explotació, que realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals haja de formular-se la proposta de reconeixement de dret i atorgament d'indemnització.

 

- A la vista de la documentació aportada i de la proposta de reconeixement de dret i atorgament d'indemnització del cap de Secció de la Direcció Territorial, el conseller resoldrà la concessió i autorització d'estes indemnitzacions d'acord amb l'import previst en la legislació vigent. La resolució inclourà la concessió o denegació expressa de la indemnització, de la qual estaran exclosos tots els impostos.

 

- El termini màxim per a resoldre el reconeixement de dret i atorgament d'indemnització no podrà excedir de tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, la falta de resolució en el termini de tres mesos tindrà efecte desestimatori.

Sol·licitud

Termini
Des de 11-06-2024

Les sol·licituds formalitzades en instància degudament emplenada, podran presentar-se al llarg de tot l'any, en el termini de tres mesos des del sacrifici dels animals.

Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran en instància degudament emplenada, dirigida a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca conforme al model normalitzat de l'apartat "Impresos Associats" El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en:

 

 

 

On dirigir-se

Al·legació / Aportació

Termini
Des de 11-06-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre el reconeixement de dret i atorgament d'indemnització no pot excedir tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació; la falta de resolució en el termini de tres mesos tindrà efecte...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Justificació

Termini
Des de 11-06-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se