Autorització de la venda directa de parcel·la sobrant acordada per una entitat local.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 210502
|
Codi GVA: 70
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades

Requisits

El valor de l'alienació supere el 25 % dels recursos ordinaris del pressupost anual de l'entitat local (art. 191 de la LRLCV).

Com es tramita

Procés de tramitació

- Remissió de l'expedient per l'entitat local.

 

- Requeriment, si és el cas, d'informació complementària o esmena de les deficiències observades (art. 64 de la LBRL, art. 154.2 de la LRLCV i art. 68 de la Llei 39/2015).

 

- Resolució d'autorització de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'Administració local.

 

- El termini màxim per a tramitar i resoldre serà de sis mesos. A falta de resolució expressa, el silenci administratiu tindrà caràcter negatiu (art. 191.2 de la LRLCV).

 

- Notificació entitat local interessada.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Certificació de l'acord d'alienació per venda directa de la parcel·la(es) sobrant(s) adoptada per òrgan competent, en què conste la justificació de l'alienació directa al(s) propietari(s) limítrof(es) (art. 115 del RBEL). - Justificació documental de la persona/es propietària/es limítrofs/es...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos. A falta de resolució expressa, el silenci administratiu tindrà caràcter negatiu. (art. 191.2 de la LRLCV).
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Observacions

Contra la resolució de la persona titular de la direcció general d'administració local, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar: a) Potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la...

Saber més
Òrgans resolució
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (direcció general d'administració local. Decret Llei 7/2024 de 9 de juliol del Consell).