Autorització de permuta de béns immobles patrimonials acordada per una entitat local.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 210503
|
Codi GVA: 71
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització de permuta de bé(ns) immobles patrimonials acordada per una entitat local per superar el valor del(s) bé(ns) el 25 % dels recursos ordinaris del pressupost anual de la corporació (article 191 de la Llei de Règim local de la Comunitat Valenciana, Llei 8/2010 de 23 de juny). .

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades

Requisits

- L'autorització se sol·licitarà quan el valor del bé(ns) supere el 25 % dels recursos ordinaris del pressupost anual de la corporació local. - La permuta es podrà realitzar si la diferència de valors entre els béns no és superior al 50 % del que tinga el valor més alt i s'efectue la compensació...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Remissió de l'expedient d'alienació per l'entitat local. - Requeriment en el seu cas, d'informació complementària o esmena de les deficiències observades (art. 64 de la LBRL, art. 154.2 de la LRLCV i art. 68 de la Llei 39/2015). - Resolució de la persona titular de la conselleria competent en...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Certificació de l'acord adoptat per l'òrgan competent pel que s'aprova l'alienació per mitjà de permuta. Ha de constar l'acreditació de la necessitat d'efectuar-la (art. 189 de la LRLCV i art. 112.2 del RBEL). - Valoració tècnica del bé(ns) que es permuten (art. 112 i 118 del RBEL). -...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El procediment d'autorització tindrà una duració màxima de sis mesos. A falta de resolució expressa, el silenci tindrà caràcter negatiu (art. 191.2 de la LRLCV)
Observacions

Contra la resolució de la persona titular del departament competent, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar els recursos següents: a) Potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que haja dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat a...

Saber més
Òrgans resolució
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT