Aprovació d'expedients de desafectació de béns comunals de les corporacions locals (art. 181 LRLCV)

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 210504
|
Codi GVA: 74
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades

Com es tramita

Procés de tramitació
- Remissió de l'expedient a la conselleria competent en matèria d'administració local. - Requeriment, si és el cal, d'informació complementària o esmena de deficiències observades (art. 64 LBRL, art. 154.2 LRLCV i 68 de la Llei 39/2015). - Aprovació de l'expedient de desafectació per part del...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direcció General d'Administració Local

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Informe tècnic en què es justifique que el bé no ha sigut objecte de gaudi comunal durant més de deu anys, que cal acompanyar, si és el cas, de la documentació oportuna (art. 181 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana i art. 100 del Reial decret 1372/1986 de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Observacions

Contra la resolució de la persona titular del departament competent , que posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar els recursos següents: a) Directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la notificació. b)...

Saber més
Òrgans resolució
Presidència de la Generalitat