Sol·licitud i declaració responsable d'accés a les proves d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210760
|
Codi GVA: 748
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realització de proves per a l'obtenció de l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTermini obert
10-05-2024
Observacions

LLOC, PROCÉS I CONTINGUT DE LES PROVES

 

L'orde d'intervenció de les persones aspirants a les proves començarà amb la lletra «H», conforme al resultat del sorteig celebrat el dia 11 de març de 2024 (DOGV 9816, 26.03.2024), seguint-se l'orde alfabètic de cognoms a partir d'aquella.

 

*LLOC

 

Les persones aspirants hauran de triar i assenyalar en la sol·licitud de la convocatòria la ciutat de preferència per a la realització de la prova de coneixements específics entre les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València.

 

*PROCÉS

 

- Les persones aspirants hauran d'acudir al lloc de la realització de les proves proveïts del document d'identificació original, en la data i hora que es determine, així com de llapis del número 2 i goma d'esborrar.

 

- Les persones aspirants seran anomenades per a la realització de les proves un màxim de dos vegades, quedant decaiguts en els seus drets els qui no compareguen a realitzar-les.

 

- Durant les proves, els membres del Tribunal, suplents o el personal de suport o col·laborador podran requerir a les persones aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment.

 

* CONTINGUT DE LES PROVES

 

La prova de coneixements específics es realitzarà de manera presencial i estarà integrada per:

 

a) Una prova eliminatòria tipus test de 100 preguntes, en el qual les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen i per a la realització del qual les persones aspirants disposaran de 100 minuts.

La fórmula de correcció serà: reposades correctes netes = núm. d'encerts – (núm. d'errors/3).

 

La prova versarà sobre el contingut del llistat de temes publicat com a Annex de la resolució de la convocatòria i es compondrà de:

 

- 15 preguntes referides al temari de gestió, assessorament i assistència a grups turístics. Preparació i desenvolupament d'itineraris turístics. Normativa turística. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

 

- 25 preguntes referides al temari de coneixements de l'actualitat política, econòmica, social, cultural i del turisme a Espanya i en la Comunitat Valenciana.

 

- 30 preguntes sobre Història i Història de l'Art de la Comunitat Valenciana.

 

- 30 preguntes de Geografia i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana.

 

b) Superada la prova tipus test, es realitzarà una segona prova consistent en una exposició oral d'un supòsit pràctic, extret a l'atzar per la persona aspirant d'entre diverses propostes de Béns d'Interés Cultural de la Comunitat Valenciana (BICs) plantejades pel tribunal, per a la qual es disposarà aproximadament de 10 minuts.

 

Es valorarà la capacitat de comunicació, desimboltura, coherència en l'exposició, correcció gramatical, la fluïdesa en el discurs, i els coneixements sobre el supòsit pràctic.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Tota persona física que desitge obtindre l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana i complisca els requisits de la convocatòria.

Requisits

1. Amb caràcter general:

 

a) Ser major d'edat.

 

b) Estar en possessió d'algun dels següents títols acadèmics:

 

- Diplomatura en Turisme.

- Diplomatura en Empreses i Activitats Turístiques.

- Títol de Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques.

- Títol de Tècnic Superior de Guia, Informació i Assistència Turística.

- Títol d'Informació i Comercialització Turística.

- Grau, diplomatura o llicenciatura universitària.

- Qualssevol altres equivalents o homologats als anteriors.

 

En el cas de títol estranger, la persona interessada haurà d'acreditar l'homologació del mateix per l'òrgan competent o, en defecte d'això, document que acredite haver sol·licitat la seua homologació. En este últim cas, la resolució d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana mancarà d'eficàcia fins a la presentació en la Direcció General de Turisme, en el termini màxim de 24 mesos comptats des de la data d'esta, de la corresponent homologació. Transcorregut este termini decaurà el dret a obtindre l'habilitació.

 

En el cas de títols universitaris obtinguts en un Estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, l'homologació podrà substituir-se per l'aportació del Suplement Europeu al Títol o Diploma Supplement, segons el model establit per la Comissió Europea, Consell d'Europa i UNESCO-CEPES (Consell Europeu per a l'Ensenyament Superior).

 

c) Poder acreditar el domini d'una llengua estrangera, nivell mínim B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües i, a més, per a les persones estrangeres del d'una de les oficials de la Comunitat Valenciana, igualment amb un nivell mínim B2, o, si és el cas, llengua de signes, sempre abans de la publicació de la llista definitiva.

 

El domini de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana s'entendrà acreditat amb la titulació a què es referix l'apartat b) anterior obtinguda en qualsevol d'estes llengües.

 

A més d'amb els documents expedits per organismes oficials, s'entendrà acreditat el domini d'una llengua estrangera quan la persona aspirant, de nacionalitat diferent a l'espanyola, present certificat d'haver cursat i finalitzat al seu país d'origen, com a mínim, estudis secundaris.

 

d) En el cas de persones estrangeres no comunitàries, s'haurà de comptar amb les autoritzacions o permisos de treball o residència a Espanya que resulten aplicables conformement al que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

 

2. Els requisits establits hauran de posseir-se abans del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte el requisit de l'apartat c) que, en tot cas, haurà de quedar acreditat abans de la publicació de la llista definitiva de persones aspirants declarades aptes en les proves.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Acabat el termini de vint dies hàbils per a la presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió en les proves, revisades estes, la Direcció General de Turisme elaborarà una llista provisional de persones admeses i excloses que es publicarà en l'apartat de la llista de seguiment d'este mateix...
Saber més
Criteris de valoració
La valoració de totes les proves serà d'apte/a o no apte/a, havent de ser apte/a en totes les proves per a obtindre l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana. La prova tipus test es considerarà superada (apte/a) si s'obté un mínim de 50 respostes correctes netes. La valoració...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds de manera telemàtica serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació
Al formulari de sol·licitud d'admissió en la convocatòria degudament emplenat i firmat electrònicament s'adjuntarà la documentació requerida en l'apartat 4.2. de la Resolució de convocatòria de les proves, en format pdf. IMPORTANT 1. En cas de no estar en possessió del document que acredite el...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

- La taxa d'inscripció en la convocatòria serà de 15 euros i s'abonarà en el mateix tràmit telemàtic de sol·licitud d'inscripció en les proves, a través de pagament amb targeta de crèdit o dèbit, o a través de càrrec en compte d'entitat col·laboradora.

 

- L'esmentada taxa afecta a totes les persones que sol·liciten l'admissió a les proves. La falta de l'abonament de la taxa d'inscripció en la convocatòria determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

Estaran exempts del pagament de la taxa d'inscripció en la convocatòria:

 

a) Les persones contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

 

b) Les persones contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

 

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

d) Les persones contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i esta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Tindran una bonificació del 50% els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

 

Les persones participants que, en formalitzar la inscripció, s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes hauran d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica còpia del títol de família nombrosa o del corresponent certificat.

 

Procedirà la devolució de l'import pagat únicament en els supòsits i procediments contemplats en l'article 1.2.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació s'efectuarà per via telemàtica des de la Seu Electrònica de la Generalitat, en l'enllaç SOL·LICITUD-Presentació autenticada d'este mateix tràmit. Per a procedir amb la tramitació telemàtica, les persones sol·licitants hauran de disposar de firma electrònica avançada. En cas de...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Des de 10-05-2024

  L'aportació de documentació es podrà realitzar sempre dins dels terminis establits en la convocatòria de les proves.

  Descripció

  L'esmena/aportació de documentació de les persones participants en les proves haurà de realitzar-se a través d'este mateix tràmit, en l'enllaç "ESMENA-Presentació autenticada".

  Forma de presentació

  Resolució

  Recurs que procedeix contra la resolució
  Alçada
  Obligacions
  1. Serà inadmesa tota sol·licitud que no haja sigut presentada telemàticament a través del procediment establit, encara que s'hagen abonat les taxes corresponents. 2.la sol·licitud haurà de ser, no sols emplenada, sinó tramitada fins a l'obtenció del justificant de Registre d'Entrada.
  Observacions

  Contra les resolucions i actes de tràmit del Tribunal als quals es referix l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Turisme, en el...

  Saber més