Autorització de l'adjudicació de l'aprofitament de béns comunals, mitjançant preu. (Art. 181.2 LRLCV, art. 94.3, 95 i 98.1 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals i l'art. 75.3 i 78 TRRL)

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 210505
|
Codi GVA: 75
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació indicada. - Requeriment, si escau, d'informació complementària o esmena de deficiències observades (art. 64, LBRL; art. 154.2, LRLCV, i art. 68 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre). - Aprovació per la persona titular de la conselleria competent en matèria...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Certificació de l'acord adoptat pel Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació a l'empara de l'article 47.2.i de la Llei de Bases de règim local i l'article 102 del RBEL, pel qual s'aprova el plec de condicions que han de regir la subhasta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de la documentació. En transcórrer tres mesos sense que es dicte resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Observacions

Contra la resolució de la persona titular del departament competent, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar els recursos següents: a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa en el termini de dos mesos...

Saber més
Òrgans resolució
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT