Sol·licitud de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a programes de promoció de drets de la infància i l'adolescència, per a l'exercici 2024

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3053232
|
Codi GVA: 95027
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a l'exercici 2024, per a programes dirigits a conscienciar a la població en general de la consideració de les persones menors d'edat com a subjectes de drets, a fomentar la seua participació activa i progressiva en funció de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

1. L'expedient s'instruirà per la direcció territorial competent territorialment en l'àmbit del programa. Si l'àmbit del programa abastara més d'una província, l'instruirà la direcció territorial de la província en la qual este preveja un major nombre d'actuacions. Per a això, en l'apartat “LLOC D'ACTIVITAT/ PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD” de la sol·licitud, és necessari fer constar la direcció del lloc de realització del programa, i si hi haguera varis, un que corresponga a la província on es preveja un major nombre d'actuacions.

 

2. Amb caràcter general, només se subvencionaran les despeses que estiguen previstos i siguen adequats per al desenvolupament del programa, atenent a fi de la subvenció. Les despeses necessàries per a la realització de l'activitat que no puguen identificar-se com directament atribuïbles a ella, podran imputar-se com a costos indirectes d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura en què tals costos corresponguen al període en què efectivament es realitza l'activitat.

 

3. Amb caràcter específic, se subvencionaran les despeses que siguen necessaris per al desenvolupament i manteniment del programa, com ara activitats i costos laborals i de prestació de serveis, així com les despeses de desplaçament del personal derivats de la itinerància que exigisca el desenvolupament del programa, des de la seu de l'entitat a qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Entitats privades sense fi de lucre que reunisquen els requisits generals per a l'accés a les ajudes i, si és el cas, els que s'especifiquen per al programa per al qual se sol·licite la subvenció.

Requisits

Les entitats sol·licitants hauran d'estar legalment constituïdes i complir els següents requisits:

 

a) Estar inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit es considerarà també complit si dins del mateix termini, s'haguera hagut de practicar d'ofici la seua inscripció per presentació de declaració responsable o resultarà estimada la seua sol·licitud d'inscripció per silenci administratiu.

b) Complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no incorrent en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, es recullen en els seus apartats 2 i 3.

c) Tindre alguna fi estatutària o fundacional que guarde relació amb el programa respecte al qual sol·licite subvenció, o desprendre's tal relació de la seua actuació general.

d) Disposar, en cas d'estar obligades a això per la legislació vigent, d'un pla d'igualtat de dones i homes.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1r. Presentació de la sol·licitud degudament formalitzada i subscrita electrònicament per la persona que ostente la representació legal de l'entitat. Es presentarà una sol·licitud individualitzada per a cada programa per al qual se sol·licite subvenció, no podent-se presentar més d'una...
Saber més
Criteris de valoració
A) Criteris comuns (màxim 45 punts). Els criteris comuns de concessió de les subvencions són els establits en els articles 10 i 11 de l'Orde 2/2021, d'11 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 1. Experiència laboral, en els últims deu anys, del personal...
Saber més
Òrgans de tramitació
Instrucció de la sol·licitud: Direccions territorials de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. Valoració i Concessió: Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte demogràfic. Fase de justificació: Direccions territorials de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La resolució de convocatòria s'ha publicat el 8 de maig de 2024, per la qual cosa el termini s'inicia el 9 de maig de 2024. En ser inhàbil l'últim dia de termini, este s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent, per la qual cosa les sol·licituds poden presentar-se fins al 10 de juny de 2024 inclusivament.

 

DOGV núm. 9844, de 08.05.2024

Documentació
Les sol·licituds de subvenció es presentaran degudament formalitzades i subscrites electrònicament per la persona que ostente la representació legal de l'entitat sol·licitant. S'haurà de presentar una sol·licitud individualitzada i diferent per a cada programa del qual se sol·licite subvenció,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans electrònics. Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de la URL...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de tres mesos comptats a partir de la data en què s'hagueren publicat la convocatòria en el DOGV. Si, transcorregut aquest termini, no hagueren rebut notificació, les entitats sol·licitants podran entendre...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA: La quantia de la subvenció es calcularà del següent mode: 1. Se sumarà el conjunt dels punts obtinguts per les entitats que aconseguisquen la puntuació mínima. 2. Es dividirà l'import del crèdit pressupostari destinat a estes ajudes per eixe total de punts. El resultat d'aquesta divisió...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Totes les entitats subvencionades hauran de complir les obligacions generals establides en l'Ordre 2/2021, d'11 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 1. De col·laboració amb la Generalitat: a) Cooperar amb la Generalitat, en l'àmbit de l'actuació...
  Saber més