Cancel·lació de garanties/fiances de restauració mineres. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3053426
|
Codi GVA: 95347
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la cancel·lació de les garanties de restauració minera depositades a favor de la Conselleria competent en matèria de mineria. * IMPORTANT: Este tràmit: 1. Es referix als supòsits en què el depòsit de la garantia econòmica s'haja realitzat en la CAIXA DE DEPÒSITS I FIANCES DE LA...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

L'òrgan competent en mineria acordarà la cancel·lació de la garantia econòmica quan la persona sol·licitant execute els treballs de restauració (parcial o total) d'acord amb el Pla de restauració aprovat i estos siguen considerats conformes per part de l'Administració. En cas de substitució de...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular de la garantia econòmica la devolució de la qual se sol·licita, o la persona que li represente.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la sol·licitud i de la restant documentació requerida en cada cas, davant la Direcció General o el Servici Territorial competent en matèria de mineria per a la instal·lació a la qual es fa referència. 2. Revisió de la sol·licitud i de la documentació presentades,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert
Documentació
1. Sol·licitud de cancel·lació de la garantia econòmica depositada (formulari normalitzat SOCANMIN, existent en el contingut del tràmit i en el tràmit telemàtic) 2. Original de la carta de pagament/resguarde de la garantia econòmica depositada, si no s'ha presentat amb anterioritat davant la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

TERMINI: 10 dies hàbils CÒMPUT DEL TERMINI: Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte, o des del següent a aquell en què es produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu....

Saber més
Descripció

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a presentar la documentació, amb la finalitat de complir amb el requeriment efectuat, haurà d'utilitzar la pestanya d'ESMENA i clicar en l'apartat ESMENA_Presentació autenticada.

Resolució

Observacions

Contra la resolució expressa de l'òrgan competent, que és definitiu en via administrativa, cal interposar els següents recursos: Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que va dictar la resolució. o Recurs contenciós administratiu davant la Sala...

Saber més