Reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari de sancions en matèria de TURISME

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3053306
|
Codi GVA: 95725
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procedir, per part del presumpte responsable, al reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari de la sanció, en aquells procediments sancionadors que es tramiten en matèria de Turisme.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Tal com establix l'article 3.3 del Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística en la Comunitat Valenciana, en els supòsits de reconeixement i pagament voluntari per la persona presumptament responsable, previstos en l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que, tenint la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hagen sigut assenyalades en el mateix com a presumptes responsables, o els seus representants.

Requisits

Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable.

 

En el supòsit de pagament voluntari, a més de l'anterior requisit, serà necessari que existisca una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o, que havent-se proposat a més una altra sanció de caràcter no pecuniari, esta última haja resultat improcedent, quedant vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

Com es tramita

Procés de tramitació
A. Tramitació PRESENCIAL: (Opció de tramitació, NOMÉS vàlida per a persones físiques): 1. Juntament amb l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador, es remetrà a l'interessat el document de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari de la sanció. 2. L'interessat...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el supòsit de reconeixement de responsabilitat, una vegada iniciat el procediment. En el supòsit de pagament voluntari, pel presumpte responsable, de la sanció corresponent, en qualsevol moment amb anterioritat a la resolució del procediment.

Documentació
El document de sol·licitud de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari, associat al corresponent tràmit (formulari SOLPAVO). En el supòsit de persona física, li haurà sigut remés juntament amb l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador.
Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més
Presencial

Esta opció és només vàlida per a persones físiques:

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I preferentment en:

 

• REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE TURISME- VALÈNCIA

PLAZA ALFONS EL MAGNÀNIM, 15

46003-València/València

 

• REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE TURISME- ALACANT

C/ CHURRUCA, 29

03003-Alacant/Alacant

 

• REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE TURISME- CASTELLÓ

AV. GERMANS BOU, 47

12003-Castelló/Castelló

Saber més

On dirigir-se

Resolució