Declaració Responsable per a la inscripció o modificació de dades en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors (REM) de locals utilitzats principalment com a habitatge privat

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 3053878
|
Codi GVA: 95810
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Inscriure en el Registre Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (REM) els locals utilitzats principalment com a habitatge privat situats en la Comunitat Valenciana en els quals es preparen aliments per a ser subministrats:

a) A la persona consumidora directament en mercats ocasionals o periòdics, o mitjançant el repartiment a domicili, sempre que el subministrament es realitze dins de la Comunitat Valenciana.

b) A la persona consumidora directament en el propi establiment.

 

c) A altres establiments de comerç al detall, sempre que el subministrament es realitze dins de la Comunitat Valenciana, sempre que es complisquen els requisits establits en l'articule 3 del Reial decret 1021/2022.

 

Els menjars preparats elaborats en locals utilitzats principalment com a habitatge privat només es podran comercialitzar en mercats ocasionals o periòdics o mitjançant el repartiment a domicili dins de l'àmbit del municipi on estiga situat l'establiment o en un radi inferior o igual a 50 km des de l'establiment d'origen.

 

Seran objecte de seient en el Registre:

a) L'inici de l'activitat.

b) La modificació de qualsevol de les dades de la informació obligatòria necessària per a la inscripció.

c) El cessament definitiu de l'activitat econòmica de les empreses i establiments, que donarà lloc a la cancel·lació de la inscripció.

 

En el REM s'anotaran les següents dades:

- Raó social que exercix la titularitat de l'activitat.

- Número d'identificació fiscal.

- Domicili social.

- Domicili de les instal·lacions on s'exercix la/s activitat/és.

- Activitat/és inscrita/s.

- Número d'inscripció en el Registre.

 

Si una vegada inscrita una empresa alimentària es produïra qualsevol canvi que afecte les dades amb els quals es va inscriure haurà de comunicar-se este canvi mitjançant la instància de Declaració Responsable d'activitat en el REM.

 

Seran així mateix objecte de comunicació els següents canvis:

- Canvi de titularitat.

- Canvi de denominació social (mantenint el número d'identificació fiscal).

- Ampliació d'activitat.

- Canvi de domicili social.

- Canvi de denominació o numeració del domicili de l'establiment i/o del domicili social.

- Cessament d'una o diverses de les activitats anotades.

- Cancel·lació de la inscripció per cessament definitiu de l'activitat.

 

El REM té caràcter autonòmic i públic i la inscripció en el mateix no exclou la plena responsabilitat de l'operador econòmic respecte del compliment de la legislació alimentària.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses i establiments situats en la Comunitat Valenciana, que preparen aliments en locals utilitzats principalment com a habitatge privat.

Requisits

1. Els aliments preparats en locals utilitzats principalment com a habitatge privat estaran limitats a:

a) Menjars preparats sotmesos a un tractament tèrmic suficient per a garantir la seguretat d'estes.

b) Productes de forn, confiteria, brioixeria i rebosteria estables a temperatura ambient.

c) Melmelades, confitures i gelees, sempre que després de l'envasament se sotmeten a un tractament tèrmic que garantisca la seua seguretat.

d) Conserves de fruites, hortalisses o vegetals, sempre que tinguen un pH inferior a 4,5.

e) Sidra, vi, cervesa, licors i aiguardents.

f) Elaborats a base de mel i altres productes apícoles.

g) Oli d'oliva verge i verge extra.

h) Uns altres elaborats de productes d'origen vegetal sempre que se sotmeten a un tractament que garantisca la seua seguretat.

 

2. Els aliments preparats en locals utilitzats principalment com a habitatge privat:

a) No es podran subministrar a col·lectivitats ni esdeveniments.

b) No es podran servir per al seu consum in situ.

 

3.Els aliments preparats en locals utilitzats principalment com a habitatge privat, excepte els menjars preparats, es podran subministrar:

a) Directament a la persona consumidora en mercats ocasionals o periòdics o mitjançant el repartiment a domicili, sempre que el subministrament es realitze dins de la Comunitat Valenciana.

b) A la persona consumidora directament en el propi establiment.

c) A altres establiments de comerç al detall, sempre que el subministrament es realitze dins de la Comunitat Valenciana, sempre que es complisquen els requisits establits en l'articule 4 d'este decret.

 

4. Els menjars preparats elaborats en locals utilitzats principalment com a habitatge privat només es podran comercialitzar en mercats ocasionals o periòdics o mitjançant el repartiment a domicili dins de l'àmbit del municipi on estiga situat l'establiment o en un radi inferior o igual a 50 km des de l'establiment d'origen.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

 

La tramitació es realitza en el centre de salut pública corresponent per raó del municipi on se situa l'empresa o l'establiment.

 

La presentació de la comunicació prèvia, mitjançant el model d'instància normalitzat, juntament amb la documentació preceptiva, serà una condició única i suficient perquè es tramite la inscripció en el REM i simultàniament es puga exercir l'activitat.

 

El número REM assignat a l'empresa o establiment es podrà consultar en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.

Òrgans de tramitació
Els centres de salut pública als quals, per raó de localització del domicili de l'empresa, corresponga la gestió.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- La presentació de la declaració responsable tindrà caràcter previ o simultani a l'inici de l'activitat.

- La modificació de dades i el cessament d'activitat, quan es produïsca.

 

 

Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9898 - Taxa per empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.4.5 punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de:

 

Per a les comunicacions d'inici d'activitat: 31,18 euros.

Per a les comunicacions de modificacions de dades següents: canvi de titularitat, canvi de denominació social, ampliació d'activitat, canvi de domicili social: 31,18 euros.

 

Les següents comunicacions no comporten el pagament de taxes:

- Canvi de denominació o numeració del domicili de l'activitat.

- Canvi de denominació o numeració del domicili social.

- Cessament d'una o diverses de les activitats anotades.

- Cancel·lació de la inscripció per cessament definitiu de l'activitat.

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9898 (empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris) amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç en informació complementària

Forma de presentació
Normativa

Esmena

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- Per a les comunicacions d'inici d'activitat/modificació de dades registrals, no hi ha un termini màxim en què ha de notificar-se a les persones interessades el document d'inscripció/modificació de dades registrals en el REM.
Òrgans resolució
El director/a del centre de salut pública

Desistiment

Forma de presentació

Recurs d'alçada

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Recurs de reposició

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació