Ajudes destinades a activitats no econòmiques, desenvolupades per entitats de l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana, que fomenten, impulsen i promocionen la cultura emprenedora, per a l'exercici 2024 (EMENTI). Emprenedoria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3053634
|
Codi GVA: 95828
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

L'objecte d'este tràmit és la concessió d'ajudes destinades a ACTIVITATS NO ECONÒMIQUES, desenvolupades per entitats de l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana, que fomenten, impulsen i promocionen la cultura emprenedora.

 

 

En concret, en la CONVOCATÒRIA 2024 d'estes ajudes:

 

 

1. Els PROGRAMES d'ajudes previstos són:

 

a) PROGRAMA I:

 

PROJECTES DE FORMACIÓ I MENTORITZACIÓ, que estimulen la vocació emprenedora, així com la creació i el desenvolupament d'una idea o projecte empresarial en les seues fases inicials de definició i avaluació de viabilitat.

 

La mentorització ha de centrar-se en l'acompanyament i assessorament en la fase d'acolliment i durant els primers passos en la creació del projecte empresarial.

 

Les actuacions han d'anar dirigides a joves universitaris i, en general, a persones emprenedores portadores d'una idea de negoci.

 

En la selecció dels destinataris han de respectar-se els principis d'igualtat, transparència, objectivitat i publicitat de les activitats subvencionades.

 

 

b) PROGRAMA II:

 

ACTIVITATS D'ACOMPANYAMENT, INCUBACIÓ I ACCELERACIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS, incloent-hi l'acompanyament durant el desenvolupament del pla de negoci, el seu impuls i la realització d'accions dirigides a agilitzar i consolidar els projectes de persones emprenedores.

 

Les actuacions han d'anar dirigides a persones emprenedores que compten amb un model de negoci i pla d'empresa, i permetre'ls analitzar el seu model de negoci i reconéixer les palanques de canvi per a portar-les al següent nivell, definir estratègies de comunicació i incrementar la seua ocupabilitat i desenvolupament professional.

 

En la selecció dels destinataris han de respectar-se els principis d'igualtat, transparència, objectivitat i publicitat de les activitats subvencionades.

 

 

c) PROGRAMA III:

 

ACTIVITATS D'INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ que fomenten, promocionen i donen visibilitat a l'emprenedoria de la Comunitat Valenciana, generant oportunitats de negoci a les persones emprenedores.

 

 

2. Les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES específiques de cada programa són les indicades en el RESOLC QUINT de la Resolució de convocatòria, tenint en compte:

 

- Que estes ajudes aniran destinades a sufragar les despeses corrents estrictament necessàries generades per l'activitat objecte de la subvenció, NO podent destinar-se a inversions NI a adquisicions patrimonials.

 

- I que tindran la consideració de despeses subvencionables les determinades en l'article 12 de l'Orde 2/2024 de bases reguladores d'estes ajudes i el resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.

 

 

3. NOMÉS seran subvencionables les actuacions desenvolupades ENTRE EL 15 de NOVEMBRE de 2023 I EL 31 d'OCTUBRE de 2024 i les despeses de les quals hagen sigut efectivament pagades entre eixes mateixes dates.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

 

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'estes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic:

emprendedores@gva.es

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe del subapartat "Enllaços" de l'apartat "Informació bàsica" d'este tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en el subapartat "Enllaços" de l'apartat "Informació bàsica" d'este tràmit).

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

 

3) Vegeu més informació:

 

- En el PORTAL DE L'EMPRENEDORIA de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (enllaç directe a ell en el subapartat "Enllaços" de l'apartat "Informació bàsica" del present tràmit).

 

- I en la "GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES A ENTITATS DE L'ECOSISTEMA D'EMPRENEDORIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EMENTI)", disponible en l'enllaç directe a ella existent en el citat subapartat "Enllaços" de l'apartat "Informació bàsica" d'este tràmit).

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

 

1. PODEN SOL·LICITAR estes ajudes les entitats o agrupacions d'estes, associacions, fundacions, universitats públiques i privades i altres estructures associatives SENSE ÀNIM DE LUCRE que realitzen activitats vinculades al foment de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, que tinguen seu o domicili social en la Comunitat Valenciana.

 

 

2. Queden EXCLOSES les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques i el seu sector públic.

 

 

3. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 

4. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en els subapartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" de l'apartat "Informació bàsica" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA de la sol·licitud de subvenció i de tota la documentació requerida que ha d'acompanyar-la, tenint en compte: - Que la presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores i altres condicions concretades en la Resolució de...
Saber més
Criteris de valoració
El procediment de concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, MITJANÇANT la COMPARACIÓ de totes les sol·licituds admeses en cada programa, SEGONS els criteris, puntuacions, regles, llindars mínims i criteris de desempat indicats els ANNEXOS I i II de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 26 d'ABRIL de 2024 FINS AL dia 24 de MAIG de 2024, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9834, de 23/04/2024).

 

 

* IMPORTANT:

 

1) Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

 

2) Per tractar-se d'un procediment de concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva:

 

- L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada durant el termini de presentació de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, a excepció del que es disposa en el resolc 12.2 de la Resolució de convocatòria.

 

- La falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període de presentació de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les entitats sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

 

 

Documentació
L'entitat sol·licitant ha de presentar obligatòriament a través del tràmit telemàtic corresponent a estes ajudes la següent documentació: 1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. * IMPORTANT: - Cada entitat només pot presentar...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  L'esmena o aportació de documentació ha de realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme", l'enllaç directe del qual està disponible: - En els...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  1. El TERMINI MÀXIM per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el DOGV. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitats interessades podran entendre...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. El pressupost MÍNIM sol·licitat PER PROGRAMA serà de 10.000 euros. S'inadmetran les sol·licituds en relació amb aquells programes que no aconseguisquen dita mínima. Així mateix, si en la fase de justificació de la subvenció, els costos admesos per programa no aconseguixen els 10.000 euros,...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Orde 2/2024 de bases reguladores i en la corresponent Resolució de convocatòria.

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  EL TERMINI de presentació de la documentació per a la justificació d'estes ajudes (acreditativa del compliment de les condicions imposades i la consecució dels resultats previstos), amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es...

  Saber més
  Descripció

  1. Les entitats beneficiàries han de justificar davant l'òrgan concedent la realització de l'activitat o projecte per al qual es va concedir la subvenció, el compliment de les condicions imposades i la consecució dels resultats previstos, mitjançant la presentació de la documentació...

  Saber més
  Documentació
  1. La documentació justificativa que ha de presentar-se és la següent: a) INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES, segons model normalitzat, degudament emplenat en tots els seus apartats i firmat electrònicament per esta. Ha de presentar-se UN INFORME d'empresa auditora de comptes PER CADA...
  Saber més