Ajudes destinades a persones emprenedores i pimes en suport a l'inici i consolidació del seu projecte empresarial, per a l'exercici 2024 (EMPYME). Emprenedoria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3054322
|
Codi GVA: 95950
Descarregar informació
Termini obert

Des de 10-06-2024

Fins 10-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

L'objecte d'este tràmit és la concessió d'ajudes de suport als PROJECTES EMPRESARIALS de persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana, que aniran destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l'inici i de la consolidació del seu projecte empresarial.

 

Estes ajudes NO poden destinar-se a inversions, NI a adquisicions patrimonials.

 

En concret, en la CONVOCATÒRIA 2024 d'estes ajudes:

 

1. Les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES són les indicades en el RESOLC QUINT de la Resolució de convocatòria, tenint en compte que tindran la consideració de despeses subvencionables les determinades en el resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.

 

2. Només seran subvencionables les actuacions desenvolupades ENTRE EL 01 de JULIOL de 2023 I EL 31 de MAIG de 2024 i les despeses de les quals hagen sigut efectivament PAGADES entre eixes mateixes dates i complint els terminis de pagament previstos en la normativa sectorial que li siga aplicable o, en defecte d'això, els establits en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
10-06-2024 al 10-07-2024
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

 

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'estes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: emprendedores@gva.es

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Ajuda > Preguntes freqüents" d'este tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Ajuda > Preguntes freqüents" d'este tràmit).

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

3) Vegeu més informació:

 

- En el PORTAL DE L'EMPRENEDORIA de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (enllaç directe a ell en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Enllaços" del present tràmit).

 

- I en la "GUIA PER A SOL·LICITAR I JUSTIFICAR LES AJUDES PER A PERSONES EMPRENEDORES I PIMES EN SUPORT A L'INICI I CONSOLIDACIÓ DEL SEU PROJECTE EMPRESARIAL (EMPYME)", disponible en l'enllaç directe a ella existent en el citat apartat "Què necessites saber > Què és > Enllaços" d'este tràmit).

 

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

 

1. PODEN SOL·LICITAR estes ajudes els que complisquen els següents REQUISITS:

 

a) Ser PERSONA EMPRENEDORA, entenent com a tal a les persones físiques (empresaris individuals), O ser una PIME amb personalitat jurídica pròpia, que emprendrà o ha emprés en els últims cinc anys una activitat econòmica o productiva que oferisca un avantatge competitiu.

 

El període de cinc anys es computarà:

 

- Per al cas d’empresaris individuals: des de la data d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

 

- I, per al cas de pimes: des de la data d’inscripció en el Registre mercantil de l’escriptura pública de constitució, o en el registre que corresponga segons la seua naturalesa.

 

* IMPORTANT: vegeu acord de la Direcció General competent en matèria d'emprenedoria sobre el còmput d'este requisit per a la convocatòria 2024, disponible en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Enllaços" d'este tràmit.

 

b) Tindre el DOMICILI SOCIAL a la Comunitat Valenciana.

 

c) Que el PROJECTE EMPRESARIAL estiga relacionat amb algun sector d’activitat en auge que oferisca oportunitats de futur. A l’efecte d’esta convocatòria, es consideren activitats en auge:

 

- Transport, mobilitat sostenible i logística

- Ciberseguretat, servicis digitals, tecnològics i intel·ligència artificial

- Medi ambient, desenvolupament sostenible, economia circular i energies renovables

- Agrari i alimentari

- Món rural i ciutats intel·ligents

- Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

- Turisme i hostaleria

- Servicis financers i immobiliaris

- Esport, salut, benestar i estètica

- Economia de les cures

- Sector aeroespacial

- Educació

 

Així mateix, prèvia justificació, es podrà tindre en consideració un altre sector d’activitat en auge.

 

2. A l’efecte d’estes ajudes, s’entén per PIMES les microempreses i les petites i mitjanes empreses que complisquen els criteris establits en l’annex I del Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DOUE L 187/1, 26.06.2014), amb les seues modificacions posteriors o en la norma que el substituïsca.

 

3. Queden EXCLOSES:

 

- Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica.

 

- En aplicació del Reglament de minimis, les empreses indicades en l'article 7.4 de l'Orde 2/2024 de bases reguladores d'estes ajudes.

 

- Les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

4. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Ajuda > Enllaços d'interés" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA de la sol·licitud de subvenció i de tota la documentació justificativa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes que ha d'acompanyar-la, tenint en compte: - Que la presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores i...
Saber més
Criteris de valoració
El procediment de concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva MITJANÇANT la COMPARACIÓ de totes les sol·licituds admeses SEGONS els criteris, puntuacions i criteris de desempat indicats els ANNEXOS I i II de la Resolució de convocatòria. Una vegada obtingut...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 10-06-2024 a 10-07-2024

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 10 de JUNY de 2024 FINS AL dia 10 de JULIOL de 2024, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9850, de 16/05/2024).

 

 

* IMPORTANT:

 

1) Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

 

2) LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

 

3) Per tractar-se d'un procediment de concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva, l'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada durant el termini de presentació de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, a excepció del que es disposa en el resolc 12 de la Resolució de convocatòria.

 

Per este mateix motiu, la falta de presentació del projecte empresarial no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà les persones sol·licitants per a l’esmena, l’aportació o la millora, i s’acordarà d’ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d’avaluació de l’expedient.

 

 

Documentació
* IMPORTANT: tant la sol·licitud, com la documentació justificativa d'estes ajudes, han de presentar-se al mateix temps en els termes que s'indiquen a continuació. La persona física o pime emprenedora sol·licitant ha de presentar obligatòriament a través del tràmit telemàtic corresponent a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació justificativa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

L'esmena o aportació de documentació ha de realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme", l'enllaç directe del qual està disponible: - En...

Saber més
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
1. El TERMINI MÀXIM per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el DOGV. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les sol·licitants podran entendre DESESTIMADES...
Saber més
Quantia i cobrament
1. El pressupost MÍNIM subvencionable del projecte empresarial és de 5.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els pressupostos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen este import mínim seran inadmeses. 2. QUANTIA de l'ajuda La quantia de la subvenció es determinarà de...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
Les persones emprenedores i pimes beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Orde 2/2024 de bases reguladores i en la corresponent Resolució de convocatòria.
Observacions

La resolució de concessió o desestimació posa fi a la via administrativa i contra esta podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que dicta l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o recurs contenciós administratiu davant la...

Saber més

Justificació

Termini
Termini obert
Descripció

1. JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD ha de presentar-se també la documentació JUSTIFICATIVA de la realització i pagament de les despeses per als quals se sol·licita la subvenció, d'acord amb el que es preveu en l'article 23 de l'Orde 2/2024 de bases reguladores i el resolc dècim de la Resolució de...

Saber més