Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2024, corresponents a especialitats formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, regulades en l'Orde EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al CNCP

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 3056554
|
Codi GVA: 95991
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 22-04-2024

Fins 06-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, en règim de concurrència competitiva la concessió de subvencions destinades a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70% per a persones treballadors emprades en empreses o centres de treball situats en la Comunitat Valenciana incloent a les persones treballadores...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
22-04-2024 al 06-05-2024
Observacions

Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: Ajudes per a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70% per a persones treballadores emprades en empreses o centres de treball situats en la Comunitat Valenciana o persones treballadores autònomes residents en la mateixa i en un 30% com a màxim a persones treballadores desocupades residents també en la Comunitat Valenciana.

 

Es destinarà per a atendre les subvencions per a la realització de les accions formatives vinculades a l'obtenció de certificats de professionalitat dirigides prioritàriament a persones ocupades un import total màxim de 12.920.000,00. € amb càrrec a la línia de subvenció S0364 del capítol IV del subprograma 322C02, del pressupost de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2024.

Enllaços

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en esta convocatòria:

 

1. Els centres i entitats de formació públiques o privades, així com empreses o associacions empresarials autoritzades, acreditades i/o inscrites en el corresponent Registre d'Entitats de formació a data de finalització de presentació del termini de sol·licituds, sense perjuí del que s'establix en el resolc desé apartat 7 d'esta convocatòria en relació amb els canvis de domicili.

 

2. Els centres, fundacions i altres persones jurídiques públiques o privades existents en l'àmbit o a l'empara del sistema universitari o altres sistemes diferents del de formació professional, no podran impartir i realitzar propostes de titulació associades a ofertes del Sistema de Formació Professional, excepte diferenciació indubtable en el seu estatut respecte al seu objecte i diferenciació en la denominació dels centres regulats per a l'àmbit del sistema universitari.

 

3. Les entitats i centres hauran d'estar autoritzats, acreditats i/o inscrits per a les especialitats formatives objecte de la formació, en modalitat presencial, teleformació o mixta, amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, havent de disposar en este àmbit d'instal·lacions degudament inscrites, acreditades o autoritzades per a les accions formatives impartides en modalitat presencial o per a la realització de sessions de formació presencial i/o proves d'avaluació final presencials en el cas d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació o mixta.

 

4. Un mateix espai formatiu no podrà ser autoritzat, acreditat o inscrit en el registre per diferents centres o entitats de formació.

 

5. D'acord amb el que es preveu en l'article 11.3 de la LGS, les societats civils i les comunitats de béns podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en la present convocatòria, quan tinguen presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, havent de disposar en este àmbit d'instal·lacions degudament autoritzades, acreditades i/o inscrites en el registre que permeten la impartició de les accions formatives sol·licitades.

Requisits

- Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries estatals i autonòmiques i enfront de la Seguretat social, tant a la data de concessió com a la de pagament.

 

- No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions les entitats i organitzacions en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

- Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament enfront de l'administració pública, tant a la data de concessió com a la de pagament.

 

- Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'esta obligació.

 

- En el cas de teleformació, es requerirà l'autorització o acreditació del centre o entitat per a impartir esta modalitat, en els termes previstos en el Reial decret 659/2023.

 

- En modalitat teleformació, s'hauran de complir els requisits arreplegats en els annexos II, III i IV de l'Orde TMS 369/2019, de 28 de març.

 

- Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans tingudes en compte per a l'acreditació/inscripció de l'especialitat.

Com es tramita

Procés de tramitació

- El procediment de concessió de les ajudes, es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes establits en el títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- L'òrgan instructor del procediment serà la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, les sol·licituds seran sotmeses a una fase d'instrucció en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits, podent-se recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de quanta documentació es precise per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les convocatòries.

- D'acord amb el que es preveu en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el cas que la sol·licitud presentada no complisca els requisits exigits o la documentació aportada amb caràcter obligatori, continguera errors o fora insuficient, l'òrgan instructor requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o aportació els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida en la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la mateixa Llei.

- S'inadmetran les sol·licituds presentades per una entitat per a un determinat programa o sector, quan prenent en consideració la liquidació obtinguda en l'última convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives conduents a certificats professionals o de professionalitat, en la qual haguera resultat beneficiària en el mateix programa o sector, d'entre les tres últimes publicades, haguera incorregut en algun dels següents suposats:

a) Haver justificat de conformitat una quantia inferior al 35% de la subvenció inicialment concedida.

b) Haver obtingut en la valoració tècnica calculada en la fase de liquidació de la subvenció una disminució superior a un 25%, en relació amb l'obtinguda per a l'aprovació del pla en el corresponent procés de valoració de sol·licituds.

- D'acord amb el que s'establix en l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la valoració dels plans formatius es constituirà una Comissió de Valoració, els components de la qual seran designats per la persona que ostente la Prefectura del Servici de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació que assumirà les funcions de presidència, o persona que la substituïsca.

- A la vista de la documentació obrant en l'expedient i prèvia ponderació dels criteris de valoració arreplegats en l'Annex I d'esta resolució, la Comissió de Valoració emetrà informe motivat en el qual es concrete el resultat de l'avaluació.

- Respecte a les sol·licituds admeses quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cadascuna de les sol·licituds que complixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d'estes subvencions. Este llistat es publicarà en la pàgina web www.labora.gva.es, a fi de que puguen realitzar les al·legacions corresponents respecte de la puntuació obtinguda en el termini de 10 dies. Així mateix, es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, on s'informarà de la citada publicació. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la publicació siga considerada plenament vàlida des de la seua data.

- Una vegada ateses les al·legacions es formularà la proposta de resolució definitiva.

- A l'entitat que, per la puntuació obtinguda en el procediment de baremació, no se li puga concedir el pressupost sol·licitat per no quedar suficient crèdit disponible, se li proposarà un import inferior al sol·licitat per a adaptar-lo al crèdit disponible. En este supòsit, en la proposta de resolució definitiva se li donarà audiència a l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, procedisca a acceptar l'import proposat i reformular el programa de formació a la quantitat proposada o, formular les al·legacions que estime oportunes. En tot cas la reformulació haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com les condicions previstes per a cada programa en la present resolució.

- En el cas que s'inste l'entitat i esta no present la reformulació de la sol·licitud en el termini de deu dies, ajustant-la a la proposta de resolució, s'entendrà que manté la sol·licitud inicial per import superior, donant lloc si és el cas a l'exclusió com a entitat beneficiària.

- En el cas que quedaren sol·licituds presentades a l'empara de la corresponent convocatòria, valorades positivament d'acord amb el procediment establit, i que no pogueren ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària, estes es constituiran en llista de reserva degudament ordenada, i podran ser resoltes favorablement en la mesura en què es dispose de crèdit en la línia pressupostària i tipus de programa corresponent a conseqüència de major dotació pressupostària o renúncies a subvencions concedides.

- A la vista de la proposta de resolució definitiva, la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà resolució procedent, per orde de

major a menor puntuació, per delegació de la direcció general de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació.

- Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'estes ajudes posen fi a la via administrativa i contra elles podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini

de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant el jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, d'acord amb el que s'establix

en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant este mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els termes ja dits, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això, sense perjuí que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es realitzarà d'acord amb els següents criteris segons l'Annex I de la convocatòria publicada en el DOGV núm. 9832 amb data 19 d'abril de 2024

 

A) Adequació de l'oferta formativa

A1) Adequació de l'oferta formativa les àrees/accions prioritàries: Fins a 35 pts

 

A2) Adequació de l'oferta formativa atés el contingut de la formació. Fins a 33 pts

 

B) Capacitat acreditada de l'entitat sol·licitant:

En les sol·licituds de subvenció destinades al desenvolupament de programes de formació Transversals, de qualificació per a complementar la formació de persones participants en el procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals, d'Economia Social i Autònoms, es valorarà la capacitat de l'entitat sol·licitant atés el nombre d'accions formatives executades en els anys 2021 i 2022 conforme al següent barem:

B1- Capacitat per a desenvolupar els programes de formació transversal, de qualificació per a completar formació, d'economia social i autònoms:

Accions formatives de formació per a l'ús de caràcter transversal, economia social i autònoms, dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades, com a beneficiària en convocatòries d'ajudes. A estos efectes, es prendrà en consideració la suma dels resultats per la seua participació en convocatòries executades en els anys 2021 i 2022. Fins a 15 pts

En convocatòries d'ajudes de les Administracions Públiques del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE).

 

En el cas de les sol·licituds destinades al desenvolupament de programes de formació Sectorial, la valoració de la capacitat de l'entitat sol·licitant es realitzarà atenent les accions formatives executades recollides en el pla de referència sectorial corresponent al sector respecte del qual es realitza la sol·licitud, d'acord amb el següent barem:

B2- Capacitat per a desenvolupar les accions formatives que corresponguen a les especialitats arreplegades en el pla de referència sectorial:

Accions formatives de formació per a l'ocupació, que corresponguen a especialitats arreplegades en el pla de programa sectorial, dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades, com a beneficiària en convocatòries d'ajudes. A estos efectes, es prendrà en consideració la suma dels resultats per la seua participació en convocatòries executades en els anys 2021 i 2022. Fins a 15 ptos

En convocatòries d'ajudes de les Administracions Públiques del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE).

D'acord amb el que es preveu en el resolc vint-i-dosé, apartat 10), les entitats hauran de mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans tingudes en compte per a la inscripció de l'especialitat, de tal forma que quede totalment assegurada la solvència tècnica de l'entitat sol·licitant.

La capacitat acreditada o experiència s'acreditarà d'acord amb el que s'establix en el resolc 7.3 b).

C) Abast del programa

Es valorarà el nombre de persones treballadores participants en el programa sol·licitat, fins a 20 pts

D) Implantació territorial en la comunitat valenciana, fins a 10 pts

En el cas de formació sectorial els centres autoritzats, acreditats o inscrits han de ser en especialitats formatives arreplegades en el programa sectorial corresponent.

 

E) Aplicació de normes de qualitat:

Es valoraran en este apartat els certificats que acrediten la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en el desenvolupament de la formació i en àrees d'interés per a la millora de l'activitat formativa. La puntuació serà proporcional al nombre de centres on s'impartisca la formació i estiguen implantats les certificacions ISO27001, ISO45001 i ISO14001 :

Els punts màxims assignats per cadascun dels certificats citats en este apartat de l'Annex I seran acumulatius fins al màxim de 24 punts.

 

F) Aplicació de mesures de responsabilitat social.

S'acreditaran d'acord amb el que s'establix en este apartat i en el Resolc 7.3 c), d) i e) d'esta convocatòria.

 

IS. Inclusió social.

A) Es valorarà amb un màxim de 7 punts.

 

B) Es valorarà amb un màxim de 5 punts.

 

MH. Igualtat entre dones i homes.

 

En este apartat es valoraran les accions positives que garantisquen i promoguen la igualtat de dones i homes fins a un màxim de 10 punts.

 

En el cas que l'entitat tinga el Pla d'Igualtat aprovat i registrat i el distintiu o certificat empresarial en matèria d'igualtat corresponent a este Pla estiga en tramitació: bastarà amb la presentació del certificat de la inscripció del Pla d'Igualtat en el registre i la sol·licitud de tramitació del nou distintiu o certificat corresponent a este Pla, sempre que des de la data del registre del Pla i la data de sol·licitud de tramitació del distintiu o certificat no haja transcorregut més de sis mesos.

 

G) Grau d'execució:

S'atorgaran inicialment un màxim de 10 punts a totes les entitats que concórreguen a la present convocatòria.

 

H) Disminució de la puntuació en la valoració tècnica (segons convocatòria).

 

PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 169 punts.

 

En relació amb els apartats B, E i F en tractar-se de documentació voluntària, solament es valorarà la documentació que acompanye l'entitat amb la sol·licitud.

En cas d'empat entre dos o més plans formatius, es resoldrà a favor del pla formatiu que haja obtingut major puntuació en els apartats F, A, G, D, E, B i C per este orde, i si així i tot persistira l'empat s'atendrà el número d'orde de l'expedient.

Observacions

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica. Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'accedirà a la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on podrà accedir al tràmit presentació de...

Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor del procediment serà la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, les sol·licituds seran sotmeses a una fase d'instrucció en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits, podent-se recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9832 de 19 d'abril de 2024

Documentació
La sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació, que haurà d'annexar-se per mitjans telemàtics, sense perjuí que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per al seu acarament: a) Autorització expressa a LABORA Servici Valencià d'Ocupació i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica. Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'accedirà a la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on podrà accedir al tràmit presentació de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats des de l'endemà de la data de la publicació de la present resolució en el DOGV. Si transcorregut este termini no s'haguera dictat resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.
  Quantia i cobrament
  La quantia de la subvenció es calcularà multiplicant el nombre d'hores pel número d'alumnat participant i pel corresponent mòdul econòmic de l'especialitat formativa. Per a fixar la quantia de la subvenció, s'aplicaran els següents mòduls econòmics màxims (cost per participant i hora de formació)...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Sense perjuí de les altres obligacions establides en l'Orde EFP/942/2022, de 23 de setembre, constituïxen obligacions de les entitats beneficiàries (veure resolc Vint-i-dosé de la convocatòria): 1) Aportar la informació i documentació que es requerisca durant la fase d'instrucció del...
  Saber més
  Observacions

  Contra la present resolució que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant este mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, d'acord amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei...

  Saber més