Concessió directa a l'Associació Professional d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, per a l'exercici 2024

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 3056295
|
Codi GVA: 96165
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 25-06-2024

Fins 15-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió directa d'una subvenció destinada a l'Associació Professional d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, per a l'exercici 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
25-06-2024 al 15-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
01-01-2024 al 15-11-2024
EsmenaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

L'import de l'ajuda serà de 25.000 € i anirà destinat a finançar les despeses derivades de la realització d'activitats de suport als servicis d'arxius municipals realitzades per l'Associació Professional d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians. Les activitats subvencionades hauran d'estar compreses entre l'1 de gener de 2024 al 14 de novembre de 2024.

Esta col·laboració es referix, en concret, al finançament per part de la Generalitat de les despeses de funcionament en general de l'Associació Professional d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians i dels costos de la realització de les activitats esmentades, que seran:

− Activitats formatives de l'àmbit d'interés dels arxius municipals dirigides a les persones associades de la APAV i als arxivers municipals.

− Implementar la web de la APAV amb recursos d'informació i assessorament als arxivaments municipals.

− Organització de jornades de l'àmbit d'interés dels arxius municipals dirigides a les persones associades de la APAV i als arxivers municipals.

− Publicacions sobre arxivística.

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

L'entitat beneficiària de la subvenció és l'Associació Professional d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians.

Requisits

La possibilitat de concedir una subvenció, de caràcter nominatiu, a l'Associació Professional d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, està prevista en l'article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 168.1.A de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i així està contemplada de manera expressa en el pressupost de la Generalitat per a 2024, programa 452A00, Llibre, arxius i biblioteques, centre gestor G01180201, secció G0118, servici G011802 i capítol IV, la línia de subvenció línia S0790, amb la denominació «Subvenció nominativa a l'Associació Arxivers de la Comunitat Valenciana», i amb una dotació de 25.000 euros, que té com a finalitat la realització d'activitats de suport als servicis d'arxius municipals.

La subvenció regulada en esta resolució té caràcter singular, derivat del caràcter d'interés general sent l'única associació d'arxivers en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i ateses les activitats exercides per ella i a la finalitat expressament contemplada per la Llei 08/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

Per part seua, la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport és l'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià, del qual formen part els arxius municipals de la Comunitat Valenciana i, té encomanats l'estudi, enriquiment, conservació i restauració del patrimoni documental de la Comunitat Valenciana, així com l'exercici de les facultats per a la seua vigilància i tutela, d'acord amb el Decret 186/2023, de 17 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport, i en el marc del que es disposa en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià, modificada per les lleis de la Generalitat 7/2004, de 19 d'octubre, i 5/2007, de 9 de febrer, i per la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'arxius.

S'ha optat per atorgar l'ajuda mitjançant resolució i no per conveni, d'acord amb l'article 168.1.a de la Llei 1/2015, de 8 de febrer, de la Generalitat, atés que no hi ha cap mena de contraprestació, excepte la mera aportació econòmica, que es derive cap a la Generalitat, i que es tracta d'un fet singular i únic en el temps i en els seus efectes.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

El servici d'arxius de la GVA, és l'encarregat de tramitar el procediment GUC 96165

Òrgans de tramitació
Av. CONSTITUCIÓ, 284

46019 - València/Valencia

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

L'entitat beneficiària haurà de manifestar, en el termini de quinze dies hàbils a partir de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la seua conformitat amb la concessió de la subvenció i amb les presents bases reguladores.

Documentació
El model de conformitat, degudament emplenat i firmat, haurà de presentar-se telemàticament a través d'este procediment
Forma de presentació
Telemàtica
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g96165

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Justificació

  Termini
  Des de 01-01-2024 a 15-11-2024

  El termini màxim per a la presentació de la justificació finalitzarà el 15 de novembre de 2024.

  Descripció

  L'entitat beneficiària haurà de presentar, davant l'òrgan gestor, l'adequada justificació de la subvenció, de la realització de l'activitat, del compliment de les condicions imposades, i de la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció.

  Forma de presentació

  Desistiment

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Renúncia

  Forma de presentació