Comunicació de la celebració de fires, exhibicions i concursos d’animals de companyia

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3056474
|
Codi GVA: 96287
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Celebrar estos esdeveniments en les condicions necessàries i exigibles des del punt de vista de la sanitat dels animals de companyia.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació/AportacióTermini obert
Observacions

* DEFINICIONS

1. Fires: certàmens en els quals els animals que hi participen mostren les seues aptituds, sense que hi haja competència.

2. Concursos: certàmens en els quals es realitzen demostracions.

3. Exhibicions: exposicions en les quals participen únicament animals inscrits en els corresponents registres oficials.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

La comunicació s’efectuarà pel promotor o organitzador de l’esdeveniment.

Requisits

La participació d’animals de companyia en fires, exposicions, concursos o exhibicions en sòls de domini públic municipal requerix l’autorització prèvia de l’ajuntament en el terme municipal del qual es desenvolupe esta activitat, que s’ha de tramitar amb un mes d’antelació a la data fixada per a l’esdeveniment.

És preceptiu per a la participació en l’esdeveniment que els responsables legals o responsables temporals dels animals que concórreguen a fires, concursos o exhibicions presenten la corresponent documentació sanitària i estiguen correctament identificats. L’organitzador de l’esdeveniment ha de posar els mitjans per a garantir este requisit.

L’organitzador de l’esdeveniment ha de posar els mitjans perquè els animals que demostren actituds agressives o perilloses queden exclosos de participar en les fires, els concursos o les exhibicions.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Una vegada rebuda la comunicació, es comprovarà que esta conté les dades i s’acompanya dels documents enumerats anteriorment. - Si es detectara alguna falta o omissió, l’òrgan competent requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta i presente els...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l’any, amb una antelació mínima de 15 dies a la data en què se celebre l’esdeveniment.

 

La comunicació ha d’indicar:

 

a) Identificació del certamen.

b) Descripció del lloc de celebració.

c) Dies i hores de celebració del certamen.

d) Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, previst per a concórrer al certamen.

e) Fotocòpia del NIF/NIE del promotor o l’organitzador, si és persona jurídica. En el cas de les persones físiques, només si no s’ha autoritzat l’administració a la consulta.

f) Identificació del servici veterinari responsable.

g) Nom, adreça i telèfon de contacte de la persona o les persones encarregades de l’organització del certamen, a l’efecte de comunicació urgent.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d’assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en els registres de les oficines comarcals (https://portalagrari.gva.es/va/web/oca/inici) i en els que s’indiquen a continuació:

Saber més

On dirigir-se

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més
Presencial
a) En les oficines d’assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. ...
Saber més

On dirigir-se