Aportació de documentació i al·legacions a un expedient obert, en un CENTRE DE SALUT PÚBLICA, en matèria de SALUT LABORAL: Servicis de Prevenció de Riscos Laborals; Mútues i Empreses Col·laboradores de la Seguretat Social; Promoció de la Salut en el Treball - Empreses Generadores de Salut i Vigilància de la salut de la població treballadora per exposició a amiant. (S'exclouen expedients resolts i/o arxivats).

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 3057115
|
Codi GVA: 96326
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en matèria de salut laboral, tramitat per la Unitat de Salut Laboral del Centre de Salut Pública competent dins del seu àmbit territorial (veure enllaç Centre de Salut Pública assignat a cada municipi de la Comunitat Valenciana en l'apartat ENLLAÇOS), permetent a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als servicis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria de:

 

- SALUT LABORAL: Servicis de Prevenció de Riscos Laborals; Mútues i Empreses Col·laboradores de la Seguretat Social; Promoció de la Salut en el Treball - Empreses Generadores de Salut i Vigilància de la salut de la població treballadora per exposició a amiant.

 

En concret, este tràmit permet:

 

A) Aportar per via telemàtica la documentació que, MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus), li haja sigut sol·licitada per l'òrgan competent (servicis perifèrics) en relació amb un expedient obert (no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions.

 

B) Aportar de manera telemàtica, A instàncies de LA PERSONA INTERESSADA, documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si escau.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones jurídiques que ostenten la condició d'interessades en l'expedient obert de què es tracte, o els seus representants.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant este tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

 

1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos dos supòsits:

 

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de l'òrgan competent, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions.

b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en l'òrgan, al qual la persona interessada vulga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació».

Entre estos sistemes s'admeten:

- El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).

 

- I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).

 

Més informació sobre aquest tema en l'apartat Enllaços inclòs en la fase Sol·licitud d'este procediment.

 

Li recomanem que comprove la validesa del certificat des de l'enllaç corresponent inclòs en la fase Sol·licitud d'este procediment.

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'este.

 

3.- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a este Registre està disponible en l'apartat Enllaços inclòs en la fase Sol·licitud d'este procediment.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'aportació de documentació mitjançant este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

2. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), s'accedix al tràmit telemàtic, que permet emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en la Carpeta Ciutadana de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la pàgina principal de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Carpeta Ciutadana) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Carpeta

Ciutadana)].

3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la secció d'Informació complementària.

Revise la llista de preguntes freqüents detallades en eixa direcció. Si té algun problema en la tramitació telemàtica, comprove si hi ha alguna indicació en elles per a solucionar-lo. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema de què es tracte:

- Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

- Per a incidències informàtiques, emplenar el formulari següent:

https://sede.gva.es/es/formulari-problemes-tecnics

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'òrgan competent haja establit en aquest requeriment.

 

b) Si la documentació es presenta VOLUNTÀRIAMENT per la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS FORMULARI WEB disponible en el propi tràmit telemàtic. En aquesta sol·licitud haurà de fer-se constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es realitza l'aportació, indicant en el...
Saber més
Forma de presentació

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu de què es tracte.

Òrgans resolució