Convocatòria subvencions de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i circ per als exercicis 2024 i 2025

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

Codi SIA: 3057448
|
Codi GVA: 96465
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 10-05-2024

Fins 30-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar la concessió de subvencions a companyies privades que es dediquen de manera professional i habitual a la producció i exhibició de muntatges escènics de teatre, dansa i circ en la Comunitat Valenciana, amb la fi última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
10-05-2024 al 30-05-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Requisits

Els requisits que han de concórrer en les sol·licitants de les ajudes per a poder ser beneficiàries són els següents:

a) Ser persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la producció i exhibició de muntatges escènics en la Comunitat Valenciana.

b) Acreditar la dedicació professional del beneficiari a la producció i exhibició de muntatges d'arts escèniques amb una antiguitat mínima de 8 anys. A l'efecte de computar l'activitat desenvolupada, es tindran en compte les trajectòries prèvies a processos de fusió o transformació sempre que de fet o de dret s'acredite la successió entre companyies. L'acreditació de la condició de professional es realitzarà mitjançant l'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) o en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors on conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció; així com amb l'aportació de la vida laboral en cas de persona física o l'informe del compte de cotització en el cas de persona jurídica, o qualsevol altre mitjà admissible en dret que acredite l'antiguitat en l'exercici professional del beneficiari en la producció i exhibició de muntatges d'arts escèniques.

c) Acreditar l'afectació a l'activitat subvencionada de recursos humans propis compostos, com a mínim, per dos persones.

d) Disposar d'una seu estable de treball durant almenys un any d'anterioritat a l'entrada en vigor de la convocatòria. Este requisit s'acreditarà mitjançant la presentació de títol de propietat o de cessió de la seu en qüestió, ja siga esta onerosa o gratuïta, degudament diligenciat.

4. Les persones beneficiàries han de complir així mateix amb els requisits que establix l'article 7 de les bases.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà al Servici d'Ajudes del IVC. L'òrgan instructor podrà sol·licitar als interessats els aclariments i les ampliacions d'informació i documents que siguen precisos per a la tramitació adequada del procediment.

2. L'aportació de documents i realització d'al·legacions durant la tramitació del procediment, una vegada iniciat este, es realitzarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica del IVC, accedint al servici digital d'aportació de document a procediments en tràmit. S'haurà de concretar la convocatòria i modalitat a la qual es presenta i en la descripció fer-se referència a l'expedient corresponent.

3. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s'ordenaran de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos les bases que regulen la present convocatòria, i s'elaborarà el llistat de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes indicant l'import de la subvenció.

4. L'avaluació de les sol·licituds serà duta a terme per una comissió tècnica de valoració el nomenament de la qual, composició i règim de funcionament es regirà per l'indicat en l'article 9 de les bases reguladores.

5. L'òrgan instructor, a la vista del contingut de l'expedient i de l'informe en el qual es continguen les actes de la comissió de valoració, formularà la proposta de resolució provisional.

6. La proposta de resolució haurà d'expressar la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua quantia, especificant la puntuació obtinguda i fent al·lusió als criteris de valoració seguits per a efectuar-la, així com la proposta de desestimació fonamentada de la resta de sol·licituds.

7. La proposta de resolució provisional es publicarà en la web del IVC https://ivc.gva.es/.

8. Emesa la proposta de resolució provisional, l'interessat podrà presentar les al·legacions que considere oportunes en el termini de cinc dies hàbils.

9. Les al·legacions es contestaran en un escrit que contindrà la llista de les al·legacions presentades, la seua estimació o desestimació i els motius pels quals s'han estimat o no, que serà publicat en la pàgina web del IVC, tenint esta publicació el caràcter de notificació a l'efecte d'elevar a definitiva la resolució provisional.

 

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds i projectes es puntuaran fins a un màxim de 100 punts. El projecte biennal haurà de contemplar totes les anualitats previstes en la convocatòria.

No podran proposar-se com a beneficiaris als titulars de projectes per als quals s'haja sol·licitat ajuda i que no aconseguisquen com a mínim 50 punts.

2. L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris establits en el resolc nové de la present convocatòria.

 

Òrgans de tramitació
Pl. VIRIATO, S/N

46001 - València/Valencia

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'este termini determina automàticament l'exclusió.

Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per al que l'entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet esta aplicació. En cap cas...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució del procediment, d'acord amb l'article 12 de l'orde de bases, es dictarà i notificarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. En tot cas, la citada resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les quanties individualitzades màximes de les subvencions biennals seran de 130.000 euros per any. El pagament d'estes ajudes s'efectuarà mitjançant transferència bancària segons el model de domiciliació bancària, sempre que l'activitat s'haja realitzat d'acord amb el programa presentat i es...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Seran obligacions comunes de les persones beneficiàries de les ajudes contemplades en la present convocatòria les recollides en l'article 15 de l'orde de bases.
  Observacions

  De conformitat amb el que s'establix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, el present acte, que posa fi a la via...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Pl. VIRIATO, S/N

  46001 - València/Valencia

  Sancions
  En estes ajudes la despesa mínima, realitzat i justificat per a poder considerar complit l'objecte i la finalitat de l'ajuda ha de ser el major dels següents: a) El 50% del pressupost total del projecte presentat. b) L'import de la subvenció concedida. El seu incompliment comportarà revocació de...
  Saber més