Convocatòria subvencions de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ per als exercicis 2024 i 2025

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

Codi SIA: 3057449
|
Codi GVA: 96467
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 06-05-2024

Fins 24-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar la concessió de subvencions a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ amb la finalitat de finançar projectes d'exhibició d'espectacles culturals de producció pròpia, convidats i projectes de residències i processos creatius en sales d'exhibició i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
06-05-2024 al 24-05-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Requisits

Els requisits que han de concórrer en les sol·licitants de les ajudes per a poder ser beneficiàries són els següents:

a) Ser persones físiques que tinguen la seua residència habitual o les persones jurídiques domiciliades a Espanya o en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, que siguen propietàries o titulars de la gestió de sales situades en el territori de la Comunitat Valenciana.

b) Acreditar la dedicació empresarial del beneficiari a les activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació de la present ajuda i l'afectació de la sala a esta activitat. L'acreditació de la condició de professional es realitzarà mitjançant l'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) o en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors on conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció; així com la declaració censal corresponent que acredite l'afectació de la sala a esta activitat.

c) Haver desenvolupat una activitat ininterrompuda d'exhibició d'espectacles d'arts escèniques en els últims 3 anys, o, en defecte d'això, que acredite disposar la capacitat financera i de gestió necessària per a dur a terme el projecte de nova creació per al qual sol·licita l'ajuda. Esta acreditació es realitzarà mitjançant l'aportació d'una memòria financera que serà avaluada per la Comissió tècnica de Valoració de l'ajuda.

d) Exhibir un mínim de 50 representacions anuals d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre o sala de la ciutat de València, o de 35 representacions anuals en un mateix teatre o sala d'altres localitats valencianes durant el període de concessió de la subvenció. A l'efecte d'este còmput, no es consideraran les representacions sense taquilla, ni les que s'han dut a terme per un tercer que haja llogat la sala o teatre, ni les que no es corresponguen amb l'exhibició d'espectacles de teatre, dansa o circ.

e) Exhibir, durant el període de concessió de la subvenció, almenys un 25% de funcions anuals de companyies valencianes. A l'efecte d'estes bases, s'entén per companyies valencianes aquelles la titular persona de les quals física o jurídica, tinga el seu domicili habitual en la Comunitat Valenciana. Les persones físiques hauran d'acreditar la seua residència mitjançant certificat d'empadronament històric o qualsevol altre mitjà admissible en dret, i les persones jurídiques acreditaran el seu domicili social amb la seua escriptura de constitució o modificació estatutària juntament amb certificació del Registre Mercantil acreditant la vigència del domicili social. La residència exigirà un període mínim de permanència habitual acreditada amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, en el territori de la Comunitat Valenciana de, com a mínim, 3 anys previs a l'entrada en vigor de la convocatòria de les ajudes.

f) Exhibir, durant el període de concessió de la subvenció, un mínim del 20% del total de representacions en valencià, o el 10% en aquelles sales l'aforament de les quals siga igual o superior a 800 localitats. En cas de no utilitzar cap llengua en les representacions, este límit es referirà a les representacions d'obres d'autoria valenciana. A l'efecte d'estes bases, s'entén per autoria valenciana la realitzada per la persona que haja nascut o desenvolupat la major part de la seua trajectòria professional en la Comunitat Valenciana.

2. Les persones beneficiàries han de complir així mateix amb els requisits que establix l'article 7 de les bases.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà al Servici d'Ajudes del IVC. L'òrgan instructor podrà sol·licitar als interessats quants aclariments i ampliacions d'informació i documents siguen precisos per a l'adequada tramitació del procediment.

2. L'aportació de documents i realització d'al·legacions durant la tramitació del procediment, una vegada iniciat este, es realitzarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica del IVC, accedint al servici digital d'aportació de document a procediments en tràmit. S'haurà de concretar la convocatòria i modalitat a la qual es presenta i en la descripció fer-se referència a l'expedient corresponent.

3. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s'ordenaran de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos les bases que regulen la present convocatòria, i s'elaborarà el llistat de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes indicant l'import de la subvenció.

4. L'avaluació de les sol·licituds serà duta a terme per una comissió tècnica de valoració el nomenament de la qual correspon al President de l'Institut Valencià de Cultura. La composició i règim de funcionament es regirà pel que es disposa en l'article 9 de les bases reguladores.

5. L'òrgan instructor, a la vista del contingut de l'expedient i de l'informe en el qual es continguen les actes de la comissió de valoració, formularà la proposta de resolució provisional.

6. La proposta de resolució haurà d'expressar la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua quantia, especificant la puntuació obtinguda i fent al·lusió als criteris de valoració seguits per a efectuar-la, així com la proposta de desestimació fonamentada de la resta de sol·licituds.

7. La proposta de resolució provisional es publicarà en la web del IVC https://ivc.gva.es/.

8. Emesa la proposta de resolució provisional l'interessat podrà presentar les al·legacions que considere oportunes en el termini de cinc dies hàbils.

 

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds i projectes es puntuaran fins a un màxim de 100 punts. El projecte biennal haurà de contemplar totes les anualitats previstes en la convocatòria.

No podran proposar-se com a beneficiaris als titulars de projectes per als quals s'haja sol·licitat ajuda i que no aconseguisquen com a mínim 50 punts.

2. L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris establits en el resolc nové de la present convocatòria.

Òrgans de tramitació
Pl. VIRIATO, S/N

46001 - València/Valencia

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'este termini determina automàticament l'exclusió.

Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per al que l'entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet esta aplicació. En cap cas...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució del procediment, d'acord amb l'article 12 de l'Orde de bases, es dictarà i notificarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. En tot cas, la citada resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les quanties individualitzades màximes de les subvencions biennals seran de 150.000 euros per any. El pagament d'estes ajudes s'efectuarà mitjançant transferència bancària segons el model de domiciliació bancària, sempre que l'activitat s'haja realitzat d'acord amb el programa presentat i es...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Seran obligacions comunes de les persones beneficiàries de les ajudes contemplades en la present convocatòria les recollides en l'article 15 de l'orde de bases.
  Òrgans resolució
  Pl. VIRIATO, S/N

  46001 - València/Valencia

  Sancions
  En estes ajudes la despesa mínima, realitzat i justificat per a poder considerar complit l'objecte i la finalitat de l'ajuda ha de ser el major dels següents: a) El 50% del pressupost total del projecte presentat. b) L'import de la subvenció concedida. El seu incompliment comportarà revocació de...
  Saber més