Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Estudi de minimització de residus perillosos (antic pla de prevenció i reducció de residus perillosos).

  Objecte del tràmit

  Elaborar i remetre a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana l'estudi de minimització de residus perillosos, d'acord amb el que preveu l'article 17.6 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en l'article 45 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els productors de residus les activitats productives dels quals generen més de 10.000 quilograms anuals de residus perillosos, així com aquells altres productors les activitats productores de residus no perillosos dels quals figuren en la llista que, si és el cas, s'aprove reglamentàriament per raó de les dificultats excepcionals que pogueren plantejar la gestió dels dits residus, segons el que preveu l'article 42.1 de la Llei 10/2000.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Ha de presentar-se l'estudi i la revisió d'aquest, cada quatre anys, en virtut del que disposa l'article 45 i la disposició addicional quarta de la Llei 10/2000, de 12 de desembre.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja efectuat l'esmena.

  I, preferentment, a:

  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ - CASTELLÓ
  Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 964356500
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ - ALCOI
  Ver plano
  03801 Alcoi/Alcoy
  Tel: 965549100
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ - ORIHUELA
  Ver plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966743502
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D'ALACANT
  C/ RUPERTO CHAPI, 3 - Enfront del Teatre PrincipalVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965201133
  CONSELL DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 12, 1O - 1AVer plano
  46003 València
  Tel: 963534072
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA
  C/ POETA QUEROL, 15Ver plano
  46002 València
  Tel: 963103900
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2953

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de presentació.

  - Document de síntesi.

  Impresos associats

  ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS

  DOCUMENT DE SÍNTESI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació dels impresos associats (segons models normalitzats) degudament omplits i signats.
  En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar a l'interessat, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  L'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les seues funcions de comprovació, vigilància, inspecció i control, podrà requerir a l'interessat l'esmena i la millora de l'estudi de minimització, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No és possible recórrer.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2953

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent https://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=2953.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  1. L'estudi de minimització de residus perillosos ha de contindre la informació següent:
  a) Dades acreditatives de l'empresa i el seu domicili social.
  b) Localització dels centres productius de l'empresa amb la indicació del número d'autorització de productor de residus perillosos o, si és el cas, el número d'inscripció en el Registre de Xicotets Productors de Residus de la Comunitat Valenciana.
  c) Descripció del procés productiu per a cada centre declarat, incloent-hi un diagrama de blocs d'aquest.
  d) Anàlisi dels processos generadors de residus (balanços entrada-eixida).
  e) Llista de residus per a cada un dels processos generadors indicant:
  Quantitat de residu produïda anualment (expressada en kg).
  Quantitat de residu produït per unitat de producció.
  Codi nacional del residu d'acord a l'RD 952/97.
  Codi del residu d'acord amb la LER (Llista europea de residus).
  Característiques fisicoquímiques del residu.
  Freqüència de generació del residu.
  Descripció dels mètodes de gestió aplicats al residu abans de l'aplicació del pla de prevenció i reducció de residus
  f) Valoració de la problemàtica generada per cada un dels residus i selecció d'objectius en funció de factors com quantitat, perillositat, costos de gestió, freqüència de generació o altres que l'empresa considere i justifique.
  g) Selecció de mesures que cal aplicar per mitjà de criteris de viabilitat tecnològica, mediambiental i econòmica (estalvi o substitució de matèries primeres, augment d'eficiències energètiques, tecnologies netes, canvis organitzatius del procés, reutilització i reciclatge d'RP, valoració abans d'eliminació, etc.). Descripció detallada d'aquestes per mitjà de documentació justificativa. En cas d'haver aplicat mesures destinades a la minimització de residus durant els últims quatre anys, s'han d'incloure en aquest apartat, incloent-hi tant l'estimació inicial de reducció com les reduccions reals mesures des de la seua posada en marxa.
  h) S'haurà d'elaborar un programa d'aplicació que establisca objectius quantificats de reducció dels residus seleccionats (expressat en valor absolut i percentual respecte a la unitat de producció) i els terminis d'implantació de les mesures que s'han d'implantar.
  i) Descripció del sistema d'avaluació i control de consecució d'objectius i els terminis establits en el programa d'aplicació i personal assignat a aquest.
  j) Document de síntesi d'acord amb la taula adjunta. S'haurà d'omplir una taula per a cada procés generador de residus i indicar de quin procés es tracta en l'apartat denominat "Procés generador de residus".

  2. Els productors de residus perillosos obligats a elaborar i remetre a la comunitat autònoma l'estudi de minimització queden compromesos a reduir la producció dels seus residus.

  3. Les facultats de recepció i revisió del contingut de l'estudi de minimització, els requeriments d'esmena quan procedisca, i l'assessorament necessari per al seu adequat compliment estan delegades en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, en virtut de la Resolució de 24 d'abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funcions competència de la direcció general esmentada.

  Sancions

  L'incompliment de l'obligació de presentar l'estudi de minimització està tipificat com a infracció en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i podria suposar l'obertura del corresponent expedient sancionador i donar lloc a la imposició de les sancions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
  - Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
  - Resolució de 24 d'abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funcions competència de la direcció general esmentada (DOCV 7301, de 23.06.2014).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 5/2022, de 29 de noviembre

  Vegeu Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular

  Vegeu la Resolució de 24 d'abril de 2014

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.