Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'aprovació i revisió dels documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació.

  Objecte del tràmit

  La figura dels documents reconeguts, l'objectiu primer dels quals, com a instruments de naturalesa tècnica que són, és prestar una major utilitat i un millor servei als agents de l'edificació afavorint un millor producte edificatori.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les associacions empresarials representatives del sector de l'edificació, col·legis professionals amb vinculació amb el procés edificatori, associacions o fundacions públiques o privades dedicades a la investigació en l'àmbit de l'edificació, així com altres entitats relacionades amb l'esmentat procés.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No s'estableix.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18493&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Proposta de document reconegut.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Iniciativa
  1. La iniciativa per a promoure l'aprovació o la revisió d'un document reconegut pot correspondre, indistintament, a la Generalitat o a qualsevol de les entitats, corporacions o associacions que s'indiquen en l'apartat 'Sol·licitants'.
  2. Quan la iniciativa partisca d'una d'aquelles entitats, corporacions o associacions, la Generalitat podrà desestimar la proposta d'aprovació del document reconegut en qüestió.

  Audiència pública
  1. Presentada la proposta, l'òrgan competent de la Generalitat la traslladarà a les associacions empresarials més representatives del sector de l'edificació, col·legis professionals amb vinculació directa amb el procés edificatori, associacions o fundacions públiques o privades dedicades a la investigació en l'àmbit de l'edificació, així com a entitats que pogueren veure's afectades pel contingut específic d'una proposta de document reconegut.
  2. Les entitats esmentades en l'anterior apartat disposaran d'un termini no inferior a quinze dies ni superior a dos mesos, per a formular les al·legacions, els suggeriments o les observacions que estimen convenients amb relació a la proposta de document reconegut presentat.
  3. La determinació del termini per a presentar les al·legacions correspondrà a l'òrgan competent, i en la seua concreció es tindrà en compte la complexitat, la magnitud o les circumstàncies especials que puguen concórrer en el document reconegut del qual es tracte.

  Aprovació
  1. La Generalitat o, si és el cas, l'entitat o les entitats que promoguen l'aprovació d'un document reconegut per a la qualitat en l'edificació, a la vista de les al·legacions presentades per les entitats referides, procedirà a l'elaboració del text definitiu del document.
  2. Una vegada redactat el text definitiu, al qual s'incorporaran les al·legacions que hagen sigut considerades en el tràmit d'audiència, es procedirà a la seua aprovació, si és el cas, mitjançant una resolució del conseller responsable en matèria de qualitat en l'edificació.

  Difusió
  1. Els documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació estaran a disposició dels agents i usuaris del sector, per mitjà de qualsevol sistema o mitjà de difusió, imprés o informatitzat, que facilite el seu coneixement o aplicació.
  2. Correspon a la Generalitat, en tot cas, la competència per a difondre els esmentats Document Reconeguts pels mitjans expressats en l'anterior punt.
  3. Per a elaborar i difondre els documents reconeguts, la Generalitat podrà subscriure convenis amb les institucions sense ànim de lucre del sector de l'edificació, els quals podran assistir-la en les mencionades funcions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  1. Abans d'iniciar el tràmit telemàtic, accediu als formularis d'aquest tràmit, ompliu-los i guardeu-los en el vostre ordinador per a més tard.
  2. Inicieu el tràmit telemàtic clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit telemàtic general de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  3. Ací s'indiquen els requisits per a la tramitació telemàtica i els passos que cal seguir. Un dels passos us permet annexar els formularis omplits i guardats prèviament, així com la resta de la documentació requerida. (Si necessiteu ajuda podeu telefonar al telèfon d'informació de la Generalitat 012 o bé enviar un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es).

  Inici
 • Informació complementària

  * TIPOLOGIA
  Els documents reconeguts poden adoptar les modalitats següents, atenent-ne l'objecte o les característiques:

  a) Documents per al perfil de qualitat en l'edificació:
  Són els procediments tècnics, els catàlegs i les aplicacions informàtiques que serveixen d'instrucció tècnica per a avaluar les prestacions que adquireix un edifici, en funció del grau de desenvolupament dels requisits bàsics i les exigències de l'edificació, i tenint en compte els condicionants i els usos previstos per al mencionat edifici.

  b) Guies de qualitat:
  Les guies de qualitat són instruments de suport a l'edificació basats en el coneixement i l'experiència, que contribueixen a millorar el procés edificatori. Aquestes guies faciliten el disseny, la selecció de productes, la presa de decisions per a la redacció del projecte i per a l'execució d'obra, així com l'ús i el manteniment de l'edifici durant el seu període de vida útil.

  c) Proves i procediments d'obra:
  Són documents aplicables en fase d'execució d'obra del procés edificatori i dirigits als agents de l'edificació intervinents.
  Les proves són comprovacions experimentals de parts de l'obra per a possibilitar la seua validació objectiva, i estan orientades, principalment, a la direcció facultativa, als laboratoris d'assaig i a les entitats de control, segons siga procedent.
  Els procediments d'obra transfereixen els coneixements continguts en les guies de qualitat per a l'execució de l'obra, i estant orientats, principalment, a operaris i personal d'obra.

  d) Sistemes de suport a la qualitat en l'edificació
  Són els instruments destinats a facilitar o donar suport al procés edificatori perquè es desenvolupe d'una manera més eficient.
  Entre els sistemes de suport a la qualitat de l'edificació, es considera la implantació d'un format informàtic obert que permeta l'intercanvi de dades i la interoperabilitat d'aplicacions informàtiques; la implantació d'una coordinació dimensional que facilite la industrialització d'elements constructius i la seua col·locació en obra; o qualssevol altres eines o iniciatives que milloren la flexibilitat i la competència en el sector, facilitant la qualitat de l'edificació.

  e) Registres i bases de dades:
  En els registres i bases de dades s'inscriuran els documents, els agents, els productes, els serveis o les obres que tinguen atorgat un distintiu de qualitat, que hagen sigut oficialment reconeguts, o presenten una altra circumstància que s'haja de tindre en compte i difondre per al foment de la qualitat.

  f) Altres documents, procediments, sistemes, models o aplicacions que fomenten la qualitat de l'edificació en qualsevol dels seus aspectes, i que no estiguen previstos en els apartats anteriors.

  En cap cas, els documents reconeguts podran referir-se a matèries, productes o sistemes particulars o sota patent.

  Enllaços

  Extracte: Guia sobre les condicions bàsiques de la vivenda existent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de l'edificació (LOFQE) (DOGV núm. 4788, de 02/07/04).
  - Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació (BOE núm. 74, de 28/03/06).
  - Decret 132 /2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació (DOGV núm. 5359, de 03/10/06).
  - Resolució de 30 de març de 2015, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient , per la qual s'aprova el document reconegut per a la qualitat en l'edificació denominat: Guia sobre les condicions bàsiques de la vivenda existent (DOCV núm. 7501, de 09/04/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 3/2004, de 30 de juny.

  Vegeu el Reial decret 314/2006, de 17 de març

  Vegeu el Decret 132 /2006, de 29 de setembre.

  Vegeu la Resolució de 30 de març de 2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.