Què és?

QUé ES L'ADMINISTRACIó ON LINE?

L'ADMINISTRACIóN ON LINE de la Generalitat que permet a la ciutadania tramitar a través d'internet.

L'ADMINISTRACIó ON LINE oferix a la Societat Valenciana un únic punt on trobar tots els servicis electrònics amb què compta la nostra Administració, entenent com a tals aquells que no es limiten a informar, sinó que permeten realitzar tràmits a través d'Internet, i que arriben fins i tot, si és necessari, al pagament en línia si el servici així ho requerix. Tot això garantint la confidencialitat, autenticitat, integritat d'informació i no repudi, per mitjà de l'ús de la firma electrònica avançada.

L'ADMINISTRACIó ON LINE ofereix a la ciutadania i empreses una nova via d'interacció amb la Generalitat, addicional a la presencial i la telefònica.

Des d'ara podrà fer les seues gestions amb l'Administració Públicades de sa casa, empresa o oficinaevitant el desplaçamenta les oficines de la Generalitat ien qualsevol moment del dia.

Addicionalment pot accedir a les següents àrees:

ACCEDISCA ALS SERVICIS ELECTRÒNICS DISPONIBLES

Si el que vol és accedir als diversos servicis electrònics disponibles, estos servicis estan classificats segons el perfil de l'interessat: Ciutadania, Empreses i Administració i pot accedir des del cercador servicis on-line.

I SI TINC ALGUN DUBTE?

Pot enviar qualsevol dubte, qüestió o suggeriment a la següent bústia de correugeneralitat_en_red@gva.es