Visualització de contingut web

Què és?

Cercador servicis en línia   Bústia de suggeriments

QUÈ ÉS L'ADMINISTRACIÓ EN LÍNIA?

L'ADMINISTRACIÓ EN LÍNIA de la Generalitat que permet a la ciutadania tramitar a través d'internet.

L'ADMINISTRACIÓ EN LÍNIA oferix a la Societat Valenciana un únic punt on trobar tots els servicis electrònics amb què compta la nostra Administració, entenent com a tals aquells que no es limiten a informar, sinó que permeten realitzar tràmits a través d'Internet, i que arriben fins i tot, si és necessari, al pagament en línia si el servici així ho requerix. Tot això garantint la confidencialitat, autenticitat, integritat d'informació i no repudi, per mitjà de l'ús de la firma electrònica avançada.

L'ADMINISTRACIÓ EN LÍNIA ofereix a la ciutadania i empreses una nova via d'interacció amb la Generalitat, addicional a la presencial i la telefònica.

Des d'ara podrà fer les seues gestions amb l'Administració Públicades de sa casa, empresa o oficinaevitant el desplaçamenta les oficines de la Generalitat ien qualsevol moment del dia.

Si el que desitja és conéixer tota la informació generada en les seues relacions, per mitjans electrònics, amb l'Administració Autonòmica haurà d'accedir a la Carpeta ciutadana. A través d'esta zona tindrà accés a:

Addicionalment pot accedir a les següents àrees:

ACCEDISCA ALS SERVICIS ELECTRÒNICS DISPONIBLES

Si el que vol és accedir als diversos servicis electrònics disponibles, estos servicis estan classificats segons el perfil de l'interessat: Ciutadania, Empreses i Administració i pot accedir des del cercador servicis en línia.

I SI TINC ALGUN DUBTE?

Pot enviar qualsevol dubte, qüestió o suggeriment a la següent bústia de correu: generalitat_en_red@gva.es