Termini de presentació de les sol·licituds

Per a tots els períodes que s'establisquen, si el dia final del còmput és inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

  • Per dies naturals: al còmput s'inclou dissabtes, diumenges i festius.
  • Per dies hàbils: al còmput s'exclouen dissabtes, diumenges i festius.
  • Per mesos o anys: es computen de data a data, a partir de l'endemà a la publicació. L'últim dia de termini correspondrà al mateix número de dia (comptabilitzant mesos o anys) que es publique la convocatòria. Si no hi haguera dia equivalent, el termini vencerà l'últim dia del mes.
  • Assenyalament del dia determinat.

S'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

No. Els dies hàbils depenen de les festes nacionals i locals del territori on s'apliquen. Es poden consultar els de les distintes autonomies en la pàgina web del Ministeri d'Administracions Públiques.

Els calendaris de festes locals de les poblacions de la Comunitat Valenciana es poden consultar a la pàgina web de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.