Termini de presentació de les sol·licituds

Com s'establixen els terminis en les distintes convocatòries?

Per a tots els períodes que s'establisquen, si el dia final del còmput és inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

  • Per dies naturals: al còmput s'inclou dissabtes, diumenges i festius.
  • Per dies hàbils: al còmput s'exclouen diumenges i festius.
  • Per mesos o anys: es computen de data a data, a partir de l'endemà a la publicació. L'últim dia de termini correspondrà al mateix número de dia (comptabilitzant mesos o anys) que es publique la convocatòria. Si no hi haguera dia equivalent, el termini vencerà l'últim dia del mes.
  • Assenyalament del dia determinat.

Quan comença el còmput dels terminis?

Segons la Llei 30/1992,de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener: a partir del següent a la publicació de la convocatòria.

Què ocorre si l'últim dia del termini és inhàbil?

S'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

S'aplica el mateix calendari per a dies hàbils en tot l'Estat?

No. Els dies hàbils depenen de les festes nacionals i locals del territori on s'apliquen. Es poden consultar els de les distintes autonomies en la pàgina web del Ministeri d'Administracions Públiques.

Els calendaris de festes locals de les poblacions de la Comunitat Valenciana es poden consultar a la pàgina web de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.