Seguiment d'etapes

Seguiment d'etapes

El procediment de selecció de personal funcionari consta d'una sèrie consecutiva de fases el seguiment complet del qual es pot esquematitzar de la manera següent:

 • Oferta de places d'ocupació pública.
  És la publicació anual, en diari oficial, on es consignen les places que posteriorment seran convocades, fent una reserva no inferior al 5% per al torn de discapacitat. Romanen PENDENTS DE CONVOCATÒRIA fins a la publicació de les bases i obertura de termini. Únicament s'indica el nombre total de places sense especificació de si el torn serà lliure, de discapacitat o de promoció interna

 • Bases i obertura de termini.
  És la publicació, en diari oficial, on s'especifica la categoria professional, el nombre de places, torn pel qual s'opta així com les condicions que ha de reunir l'aspirant i la descripció de tot el procés selectiu. Assenyala data d'OBERTURA I FI DE TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions.
  INICIA LA FASE D'OPOSICIÓ. És la publicació, en diari oficial, on s'assenyalen tant els aspirants admesos com els exclosos, estos últims amb el motiu de l'exclusió. S'assenyala termini, generalment de 10 dies hàbils, per a esmena d'errors formals i/o al·legacions a les llistes publicades

 • Nomenament del tribunal. És la publicació, en diari oficial, de la llista de persones que valoraran les distintes proves i mèrits dels aspirants. Per al cas d'abstenció o recusació de qualsevol dels membres, es publicarà una posterior modificació del tribunal

 • Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs.
  És la publicació, en diari oficial, de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu una vegada ateses les al·legacions presentades pels aspirants. Amb caràcter general assenyala la DATA I LLOC D'EXAMEN així com l'ORDE DE CRIDA dels aspirants. En alguns processos donarà pas a la realització d'una prova prèvia o a la prova de castellà per a estrangers.

 • Llista d'aprovats (fase d'oposició).
  Termini de presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs. És la publicació, als taulers d'anuncis i/o pàgines web que indiquen les bases, on apareixen els aspirants aprovats a les proves eliminatòries. Es convoca els aspirants a la PRESENTACIÓ DE MÈRITS valorables en la fase de concurs.

 • Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions.
  És la publicació, als taulers d'anuncis i/o pàgines web que indiquen les bases, on es determina la puntuació obtinguda en cada apartat de la BAREMACIÓ DE MÈRITS assenyalats en les bases. S'assenyala un termini d'esmena d'errors i/o al·legacions, generalment de 10 dies hàbils.

 • Puntuació final Fases d'oposició i concurs
  .Pendent de publicació al DOCV. Termini de recurs al·legacions. És la publicació, als taulers d'anuncis i/o pàgines web que indiquen les bases, de la resolució del tribunal en què es designen els ASPIRANTS SELECCIONATS en funció del nombre de places convocades així com l'anunci del seu enviament per a publicació en el diari oficial.

 • Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents. Termini de recurs.
  És la publicació, en diari oficial, dels aspirants seleccionats que hauran de justificar, en un termini de 20 dies hàbils, els requisits assenyalats a les bases.

 • Places disponibles. És la publicació, als taulers d'anuncis, diari oficial i/o pàgines web que indiquen les bases, de les places a què podran optar els aspirants

 • Convocatòria acte d'elecció de destí als aprovats. Termini de recurs.
  És la publicació, en diari oficial, de la data en què se celebrarà l'acte d'elecció de plaça

 • Adjudicació de destins i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs.
  És la publicació, en diari oficial, de les places adjudicades a cada un dels aspirants. Sol assenyalar la data de cessament/presa de possessió

 • Nomenament
  És la publicació en diari oficial de l'adquisició de la condició de funcionari dels aspirants. Tindrà validesa a partir de la data de presa de possessió