03-Vicepresident segundo del Consell y Conseller de Vivienda

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica