• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració de paratges naturals municipals.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud per a la declaració del paratge natural municipal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La iniciativa per a la declaració de paratges naturals municipals correspon als ajuntaments interessats en aquesta, atenent l'existència en els seus municipis, a criteri de la corporació local, amb la conformitat de la conselleria competent en matèria de medi ambient, de zones que reunisquen algun dels valors i les potencialitats d'ús a què es refereix l'article 1 del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1275

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Els ajuntaments promotors han de presentar a la conselleria competent en matèria de medi ambient un acord plenari amb el contingut mínim següent:

  a) Sol·licitud expressa de declaració del paratge natural municipal.

  b) Manifestació de la intenció de gestionar l'espai natural protegit d'acord amb el que s'especifica sobre aquest tema en l'esmentada Llei 11/1994 i en aquest decret.

  c) Denominació de l'espai.

  d) Extensió en hectàrees.

  e) Pla amb la delimitació proposada per al paratge natural municipal.

  f) Exposició dels motius que aconsellen la declaració del paratge natural municipal.

  2. Aquest acord plenari ha d'anar acompanyat d'un document tècnic denominat "memòria justificativa" per a la declaració de paratge natural municipal.

  3. El contingut mínim d'aquesta memòria és el següent:

  a) Denominació, localització geogràfica, delimitació i plànol parcel·lari en el qual s'especifiquen les parcel·les incloses en l'espai proposat. S'hi ha d'incloure una relació de les parcel·les amb la seua referència cadastral. Aquesta documentació cartogràfica s'ha d'aportar tant en format paper com en format digital, per a la qual cosa s'han d'utilitzar arxius del tipus *.shp amb totes les capes que el componen. El sistema de referència cartogràfica que s'ha d'utilitzar és UTM FUS 30 ETRS89.

  b) Enumeració dels mèrits i potencialitats d'ús que aconsellen la declaració de l'espai protegit.

  c) Síntesi succinta de la informació disponible sobre el medi físic, el territori, l'estructura administrativa i l'ambient socioeconòmic de la zona considerada.

  d) Identificació dels possibles impactes o factors de risc, actuals o potencials, que puguen actuar sobre els valors ambientals o culturals, cinegètics o piscícoles.

  e) Indicació del tractament en el planejament urbanístic municipal dels terrenys afectats. Previsions per a l'adaptació del planejament en cas necessari.

  f) Indicació del règim de titularitat dels terrenys.

  g) Exposició del mecanisme de gestió del paratge natural municipal.

  h) Indicació dels mecanismes de finançament de l'espai, amb mitjans propis de l'ajuntament o en col·laboració amb organismes i entitats.

  4. Si l'àmbit territorial del paratge afecta diversos municipis, es tindrà en compte el següent:

  a) Els respectius ajuntaments han de presentar, simultàniament, els seus corresponents acords plenaris d'acord amb el que especifica l'apartat 1 d'aquest article.

  b) En cada un d'aquests acords ha de constar la designació d'una de les corporacions locals com a representant de totes per a la tramitació de l'expedient de declaració del paratge, i l'especificació, així mateix, del mecanisme de coordinació interadministrativa durant aquesta tramitació.

  c) S'ha de presentar una única memòria justificativa dels valors del paratge natural municipal, elaborada conjuntament pels ajuntaments participants.

  d) Aquesta memòria justificativa, a més de l'indicat en l'apartat 3 d'aquest article, ha d'especificar els mecanismes de coordinació entre els ajuntaments per a la gestió conjunta de l'espai natural protegit.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE PARATGES NATURALS MUNICIPALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INICIATIVA:

  - Inici del procediment: a sol·licitud dels ajuntaments interessats en aquesta.

  - Acord plenari sobre la proposta.

  - Presentació de l'acord plenari i la documentació adjunta davant de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  - La conselleria competent en matèria de medi ambient, en el termini d'un mes, comptat des que la proposta de l'ajuntament tinga entrada en aquesta, emetrà un informe tècnic respecte a la viabilitat de la proposta de paratge natural municipal formulada per l'ajuntament promotor.

  - Desestimació de la proposta:
  En cas que l'informe tècnic resulte desfavorable, bé perquè la proposta municipal presente deficiències tècniques insalvables, bé perquè les característiques de l'espai no s'ajusten a les especificades en l'article 1 del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient procedirà a desestimar la proposta.
  La conselleria competent en matèria de medi ambient notificarà a l'ajuntament promotor la desestimació de la proposta en forma raonada.

  TRAMITACIÓ:

  - Una vegada concedit el criteri de conformitat favorable, la conselleria competent en matèria de medi ambient iniciarà l'elaboració i tramitació del Decret de declaració del paratge natural municipal.
  - La conselleria competent en matèria de medi ambient sotmetrà a informació pública per un període no inferior a 45 dies el projecte de decret de declaració del paratge natural municipal, mitjançant la inserció d'aquest en el DOCV i la seua remissió a l'ajuntament o als ajuntaments afectats, perquè procedisquen, al seu torn, a exposar-lo en les seues dependències.
  - Quan hi haja afecció a terrenys privats, l'ajuntament promotor haurà de notificar individualment el tràmit als propietaris de terrenys afectats, i els concedirà un termini de 45 dies perquè aporten les seues al·legacions.
  - La conselleria competent en matèria de medi ambient donarà audiència a les entitats i associacions que exercisquen la representació dels interessos afectats per la declaració, i els concedirà, així mateix, un termini de 45 dies perquè aporten les seues al·legacions.
  - La conselleria competent en matèria de medi ambient recaptarà dels organismes competents aquells informes tècnics sectorials que resulten preceptius o que s'estimen oportuns per la naturalesa del projecte de decret de declaració. Per a això, concedirà a aquests organismes un termini de 30 dies hàbils, transcorreguts els quals, sense haver rebut l'informe sol·licitat, podrà prosseguir la tramitació del procediment sense més demora.
  - Les al·legacions que es formulen en aquest tràmit seran, després del seu estudi, informades per la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits, la qual mantindrà informats als ajuntaments sol·licitants de l'evolució de la tramitació.
  - La iniciació de l'expedient de declaració determinarà l'aplicació del règim cautelar de protecció establit per l'article 28.1.a de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la comunitat valenciana.

  DECLARACIÓ:

  - La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural elevarà el seu informe al Consell, juntament amb el corresponent projecte de decret de declaració del paratge natural municipal, dins del termini màxim de tres mesos comptats des de la data d'atorgament del criteri de conformitat favorable.
  - La declaració del paratge natural municipal s'efectuarà mitjançant un decret del Consell. Aquest decret contindrà, com a mínim, els punts següents:
  a) Exposició de motius.
  b) Delimitació textual i gràfica del paratge.
  c) Aprovació de la normativa bàsica de protecció i ordenació d'usos del paratge natural municipal.
  d) Composició del Consell de Participació del Paratge Natural Municipal, com a òrgan col·legiat consultiu, col·laborador i assessor en la gestió de l'espai protegit. En aquest òrgan hi haurà la representació de la conselleria competent en matèria de medi ambient i de l'ajuntament o els ajuntaments promotors.
  e) Habilitació a l'Ajuntament per a dictar una ordenança de gestió del paratge natural municipal, en la qual s'ha d'establir la seua ordenació detallada i el règim de gestió, en el marc de la normativa bàsica de protecció continguda en el decret de declaració.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1275

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc1275.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Inici
 • Informació complementària

  * DEFINICIÓ:
  Zones compreses en un o diversos termes municipals que presenten especials valors naturals d'interés local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com a tals a instàncies de les entitats locals.
  Els paratges naturals municipals compleixen totes o alguna de les funcions següents:
  a) Conservació, regeneració i millora dels valors naturals i culturals que n'han motivat la declaració.
  b) Posada en valor i ús sostenible d'aquests valors, amb la qual cosa es contribueix al desenvolupament sostenible del municipi en termes econòmics, socials i culturals.
  c) Ús públic de l'entorn, compatible amb els objectius de conservació, en matèria de gaudi ordenat del medi, educació ambiental i estudi dels valors ambientals i culturals.

  * COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

  - La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar als ajuntaments promotors l'assistència tècnica necessària per a la gestió dels paratges naturals municipals, incloent-hi la programació i l'execució de determinades actuacions dotacionals i d'ordenació i gestió. Per a això, podrà cooperar amb els ajuntaments mitjançant els seus propis mitjans materials i personals o a través de suport econòmic a aquests últims.
  - Quan l'entitat o les característiques de les actuacions així ho aconsellen, serà procedent la formalització dels corresponents convenis de col·laboració entre les institucions implicades.
  - Les diputacions provincials podran participar, a sol·licitud del corresponent ajuntament, i en el marc de les seues competències en matèria de medi ambient, mitjançant els recursos que tenen, en la gestió dels paratges naturals municipals, bé mitjançant l'execució directa d'actuacions o el finançament d'aquestes.
  - Així mateix, la conselleria competent en matèria de medi ambient fomentarà, de comú acord amb els ajuntaments promotors, la participació en la gestió dels paratges naturals municipals de qualsevol altre organisme o entitat, públic o privat, que puga tindre interés en la gestió d'aquells.

  * FINANÇAMENT:

  - El finançament dels paratges naturals municipals serà a càrrec de l'ajuntament o els ajuntaments promotors, sense perjudici de la possible col·laboració econòmica de la Generalitat o d'altres organismes de l'Administració local, així com de qualsevol organisme o entitat, públic o privat, que desitge participar en aquest finançament.
  - La participació econòmica de la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de medi ambient, podrà ser directa, mitjançant ajudes econòmiques a determinades actuacions gestores promogudes per l'ajuntament, o bé a través de l'execució d'actuacions o dotacions amb mitjans propis, de conformitat amb el que estableix l'article 9 del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana.

  * PROCEDIMENTS EN CURS:

  Els procediments de declaració de paratges naturals municipals que, en el moment d'entrada en vigor del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana, es troben iniciats, segons el que disposa l'article tercer del Decret 161/2004, de 3 de setembre, de regulació dels paratges naturals municipals, es continuaran tramitant segons el que disposa aquest.
  En el cas d'ajuntaments que hagen iniciat la preparació de la documentació per a la presentació de la iniciativa segons el que disposa el Decret 161/2004, de 3 de setembre, de regulació dels paratges naturals municipals, però no hagen iniciat el procediment ,segons el que disposa l'article tercer d'aquest, podran adaptar-se a les disposicions del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han d'utilitzar la documentació tècnica que s'haja elaborat per a la redacció del projecte de pla especial del paratge natural municipal per a la confecció de la memòria justificativa a què fa referència l'article 3.2 de l'esmentat Decret 15/2016. Aquesta adequació podrà la podrà fer l'ajuntament o els ajuntaments promotors amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2423, de 9/01/95).
  - Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable (DOGV núm. 4900, de 10/12/04).
  - Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7725, de 22/02/2016).

  Llista de normativa

  - Vegeu el Decret 15/2016, de 19 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.