Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Reconeixement de persones representants a efectes de gestió administrativa d'espais cinegètics.

  Objecte del tràmit

  TECG - Reconeixement de persones representants als efectes de gestió administrativa d'espais cinegètics

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquells titulars, arrendataris o adjudicataris d'espais cinegètics, la tramitació dels procediments corresponents a la gestió administrativa de l'espai cinegètic davant de la Conselleria competent en matèria de caça dels quals, siga realitzada per tècnics, gestors o administradors contractats o designats a este efecte.

  Requeriments

  - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar el tràmit ells mateixos.
  - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones jurídiques el tràmit haurà d'iniciar-se per administrador/a, alcaldia-presidència, presidencia/secretariat o qualsevol altra figura legal equivalent que dispose de poders per a això.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l´any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes , o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus . En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia .

  - I, preferentment, a :

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16382

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud
  - Còpia de la documentació acreditativa de la representació legal de qui sol·licita sol·licitant en el cas de persones jurídiques, com ara escriptures de constitució de societats mercantils, actes de l'assemblea general en què es produïx el nomenament de president en societats de caçadors, contractes d'arrendament o cessió dels drets de caça o qualsevol altre document equivalent .

  Impresos associats

  NOMENAMENT DE PERSONES REPRESENTANTS ALS EFECTES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA D'ESPAIS CINEGÈTICS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16382

  Tramitació

  Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Inici
 • Informació complementària

  El nomenament de persones representants del titular, adjudicatari o arrendatari als efectes de presentació dels tràmits davant de l'administració no serà necessari quan estos siguen sol·licitats directament pels representants legals (persona física titular, administrador de societat mercantil titular, alcalde-president d'ajuntament titular, president/secretari de la societat de caçadors titular, etc.).

  Així mateix, el procediment serà obligatori en el cas que els tràmits davant de l'administració siguen sol·licitats per altres distints del titular, arrendatari o adjudicatari.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.