Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de canvi de titularitat de vedat de caça

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qui ostente el dret de caça dels terrenys pertanyents al vedat, entenent este com el dret de decidir el seu aprofitament cinegètic.

  Requeriments

  - Posseir els drets de caça sobre els terrenys del vedat per ser el seu propietari o bé ser titular d'altres drets reals o personals que comporten este dret.
  - Igual que el procediment de creació, ampliació o segregació, el vedat haurà de reunir els requisits de superfície i de forma establits en la normativa vigent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  -També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16386

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud
  - Documentació acreditativa de la propietat o del dret de caça, entenent com a tal el dret a decidir l'aprofitament cinegètic, per a la qual cosa serà suficient amb una declaració responsable.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE CANVI DE TITULARITAT DE VEDAT DE CAÇA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació requerida.
  - Comprovació dels requisits legals. En el supòsit de no reunir els requisits exigits, s'emetrà resolució denegatòria.
  - Si és procedent, comunicació de l'inici del procediment a l'anterior titular de l'espai cinegètic, amb l'objecte que puga presentar quantes al·legacions crega oportunes dins del termini fixat.
  - Estudi de les al·legacions presentades si és el cas.
  - Posteriorment, si és procedent, la Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de caça resoldrà, autoritzant o denegant l'expedient de canvi de titularitat.
  - En el cas d'autoritzar el canvi, es comunicarà la resolució al sol·licitant i a l'anterior titular de l'espai cinegètic.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general amb competències en matèria de caça en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16386

  Tramitació

  Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 26 d'abril de 1988, de la Direcció General de la Producció Agrària, per la qual es donen normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a règim especial de caça i pesca continental, i vies pecuàries. (DOGV núm. 824, de 13/05/1988)
  - Decret 50/1994, de 7 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen els plans d'aprofitament cinegètic en terrenys de règim cinegètic especial dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 2233, de 23/03/94)
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4913, de 29/12/04).
  - Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 299, de 14/12/07).
  - RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de delegació de l'exercici de competències en matèria de caça, pesca fluvial i d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 30 d'octubre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.