Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'aprovació de la memòria i el pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

  Objecte del tràmit

  Aprovació de la memòria i el pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar el tràmit ells mateixos,
  i quan siguen persones jurídiques, el tràmit l'ha d'iniciar l'administrador, alcalde president (ajuntaments),
  president/secretari (societats de caçadors) o qualsevol altra figura legal equivalent, inclosos els representants
  reconeguts davant de la conselleria competent en matèria de caça.
  - En els vedats de caça i zones de caça controlada adjudicades per la Conselleria competent en matèria de caça, la
  sol·licitud podrà presentar-la el titular, arrendatari o adjudicatari.
  - En el cas de vedats arrendats en els quals el pla tècnic ha sigut presentat pel titular, la presentació de la memòria
  i pla anual de gestió l'ha de realitzar aquest i no l'arrendatari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Fins al 31 de març de cada any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16392

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud
  - Annexos a l'imprés de sol·licitud corresponents a cada espai cinegètic

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'APROBACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ EN VEDATS I ZONES DE CAÇA CONTROLADA

  ANNEX 1. DECLARACIÓ DE CAPTURES EN L'ÚLTIMA TEMPORADA (AUS AQÜÀTIQUES)

  ANNEX 2. DECLARACIÓ DE CAPTURES EN L'ÚLTIMA TEMPORADA (ESPÈCIES DE CAÇA MENOR)

  ANNEX 3. DECLARACIÓ DE CAPTURES EN L'ÚLTIMA TEMPORADA (ESPÈCIES DE CAÇA MAJOR)

  ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ DE DESVIACIONS AMB LES CAPTURES PREVISTES EN EL PTOC (AUS AQÜÀTIQUES)

  ANNEX 5. JUSTIFICACIÓ DE DESVIACIONS AMB LES CAPTURES PREVISTES AL PTOC (ESPÈCIES DE CAÇA MENOR)

  ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DE DESVIACIONS AMB LES CAPTURES I PLA DE CAÇA PREVIST AL PTOC (CAÇA MAJOR)

  ANNEX 7. MILLORES CINEGÈTIQUES EN L'ANUALITAT ANTERIOR I PREVISTES PER A L'ANUALITAT ENTRANT

  ANNEX 8. CALENDARI DE CAÇA PER A LA TEMPORADA ENTRANT

  ANNEX 9. PLA DE GESTIÓ PER A L'ANUALITAT ENTRANT (TECNIQUES DE CAÇA PER RAONS DE GESTIÓ I CONTROL)

  ANNEX 10. LLISTAT DE PARTICIPANTS EN CONTROLS MITJANÇANT TRAMPES DE RETENCIÓ

  ANNEX 11. RELACIÓ DE PRECINTES DE CAÇA MAJOR UTILITZATS I NO UTILITZATS

  ANNEX 12. RELACIÓ DE REPOBLACIONS, SOLTES O REFORÇ POBLACIONAL REALITZADES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació requerida
  - Resolució de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de caça

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general amb competències en matèria de caça, en el termini d'un mes

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16392

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16392.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va)

  Inici
 • Informació complementària

  La memòria i el pla anual de gestió comprendran les captures i la gestió realitzada des de l'1 de març previ a l'inici de la temporada de caça fins al 14 de març de l'any en el qual es presenten.

  No podrà practicar-se cap aprofitament mentre que la memòria i el pla anual de gestió no estiguen aprovats per la conselleria competent en matèria de caça. Transcorregut el termini de sis mesos des de la seua presentació sense resolució expressa, s'entendran aprovats. La seua aprovació per aquesta via no suposa l'autorització de tot allò contrari al que preveu la resolució aprovatòria vigent del pla tècnic d'ordenació cinegètica o normativa de caràcter superior.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 4913, de 29/12/04).
  - Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat (BOE núm. 299, de 14/12/07).
  - Ordre 20/2018, de 14 de juny, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 2018-2019, els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.
  - Correció d'errades de l'Ordre 20/2018, de 14 de juny, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 2018-2019, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.
  - ORDRE 1/2019, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de veda per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça a les zones comunes, i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, així com mesures de control o de possible erradicació de l'arruí (Ammotragus lervia).
  - RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desplegament de l'Ordre 1/2019, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, per al període 2020/2021.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desenvolupament de l'Ordre 1/2019, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana, per al període 2020/2021.
  - RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de delegació de l'exercici de competències en matèria de caça, pesca fluvial i d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.

  Llista de normativa

  CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 20/2018, de 14 de juny,

  Vegeu Ordre 1/2019, d'11 de juliol

  Vegeu RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental,

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental

  Vegeu Resolució de 30 d'octubre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.