• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol.licitud d'excepció a la prohibió de determinades pràctiques agrícoles establertes en l'Ordre 7/2016, de 18 d'abril, per la qual es regula l'aplicació de la condicionalitat en la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol.licitud d'excepció a la prohibió de determinades pràctiques agrícoles establertes en l'Ordre 7/2016, de 18 d'abril, per la qual es regula l'aplicació de la condicionalitat en la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Podran sol·licitar-se les excepcions següents:
  a) Arrancada de llenyosos de secà en pendent sense substitució.
  b) Crema de restolls en cereals, lleguminoses i proteaginoses.
  c) Eliminació o modificació d'elements estructurals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars d'explotacions situades en tot o en part en el territori de la Comunitat Valenciana que reben pagaments:

  a) Les persones beneficiàries que reben pagaments directes, en virtut del Reglament (UE) núm. 1307/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'establixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.

  b) Les persones beneficiàries que reben les primes anuals en virtut dels articles 21, apartat 1, lletres a) i b), 28 a 31, 33 i 34 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenrotllament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (Feader) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

  c) Les persones beneficiàries que reben pagaments en virtut dels articles 46 i 47 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  d) Les persones beneficiàries de les huit mesures de desenrotllament rural, en virtut de l'article 36, lletra a), incisos i a v), i lletra b), incisos i), iv), i v) del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del període anterior (2007-2013), així com a les persones beneficiàries que hagen rebut el primer pagament de la prima a l'arrancada i a la reestructuració i reconversió de la vinya, segons el que disposen els articles 85 unvicies i 103 septvicies del Reglament (CE) núm. 1234/2007, en els anys 2012, 2013 o 2014.

  En virtut de l'article 92 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, els agricultors/ores que participen en el règim a favor dels xicotets agricultors, quedaran exempts de la condicionalitat i, en particular, del seu sistema de control i de l'aplicació de penalitzacions. No obstant això, si estos agricultors/ores són al seu torn beneficiaris/àries d'altres ajudes supeditades al compliment de la condicionalitat, podrien veure reduïdes les dites ajudes en cas d'incompliment, encara que no es vegen afectats els pagaments directes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  No obstant això, les sol·licituds que hagen tingut registre d'entrada després de la notificació o realització d'un control sobre el terreny no seran tingudes en compte per a l'any en curs.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16500

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Depenent de l'excepció que desitge sol·licitar la persona interessada omplirà l'imprés normalitzat corresponent:

  a) Per a l'arrancada de llenyosos de secà en pendent sense substitució, l'annex IV.

  b) Per a la crema de restolls en cereals, lleguminoses i proteaginosas, l'annex V.

  c) Per a l'eliminació o modificació d'elements estructurals, l'annex VI.

  Impresos associats

  [ANNEX V] SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ DE CREMA DE RESTOLLS EN CEREALS, LEGUMINOSES I PROTEAGINOSES

  [ANNEX V] SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ DE CREMA DE RESTOLLS EN CEREALS, LEGUMINOSES I PROTEAGINOSES

  [ANNEX VI] SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE

  [ANNEX VI] SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ARRENCADA DE LLENYOSOS DE SECÀ EN PENDENT SENSE SUBSTITUCIÓ

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ARRENCADA DE LLENYOSOS DE SECÀ EN PENDENT SENSE SUBSTITUCIÓ

  AGRORED

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada rebudes les sol·licituds, la direcció territorial corresponent l'examinarà i realitzarà els controls que calguen per a elaborar la corresponent resolució.

  En el cas de crema de restolls en cereals, lleguminoses i proteaginoses serà preceptiva l'autorització de la unitat administrativa competent en matèria de medi ambient i protecció contra incendis.

  Es delega en el titular de la corresponent direcció territorial, les resolucions d'excepció motivada, i es notifica esta en forma legal.

  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.

  Transcorregut el dit termini, els interessats podran entendre estimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra la mateixa procedirà el recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que establix l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establix l'article 8 i 46 de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa .

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16500

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc16500.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Als efectes de l'Orde 7/2016, de 18 d'abril, s'apliquen les definicions contingudes en el Reglament (CE) núm. 73/2009, en el Reglament (CE) núm. 1122 2009/i en el Reial Decret 486 2009/, de 3 d'abril, així com les següents:

  1. Zones vulnerables a la contaminació per nitrats: zones determinades per la Comunitat Valenciana en què s'han de complir unes mesures per a evitar la contaminació, i que figuren establides en l'Orde de 12 de desembre de 2008 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació (DOCV núm. 5922 de 29/12/2008), que ha sigut modificada per l'Orde 10/2010, de 24 de febrer (DOCV núm. 6223 de 10/03/2010). Les zones declarades com vulnerables a la contaminació per nitrats s'establixen en els següents decrets del Consell: Decret 13/2000 de 25 de gener (DOGV núm. 3677 de 31/1/2000), Decret 11/2004 de 30 de gener (DOGV núm. 4683 de 3/2/2004) i Decret 218/2009 de 4 de desembre (DOCV núm. 6162 de 10/12/2009.

  2. Zones amb elevat risc d'erosió: recintes amb pendent mitja superior al 35 %.o les definides per l'Inventari Nacional d'Erosió de Sòls (2002-2012) del Ministeri de Medi Ambient i medi rural i marí.

  3. Terrasses de retenció: cada un dels espais de terreny pla o que tendixen cap a l'horitzontalitat resultat de la instal·lació o conservació d'elements de contenció de la terra com a parets, màrgens de maçoneria, bancals de pedra seca o els ribassos proveïts de vegetació herbàcia, arbustiva o arbòria. També estan incloses les terrasses i rases de contorn derivades del treball a nivell i les barreres vives vegetals perpendiculars al pendent que, per mitjà del control dels escolaments, protegixen el sòl de l'erosió.

  4. Element estructural: Aquells components de la parcel·la que per les seues característiques complixen funcions rellevants per a mantindre el seu potencial productiu i per a conservar la fauna, flora i el paisatge associat a l'exercici de l'activitat agrària. Als efectes d'esta orde tindran la consideració d'elements estructurals els següents:

  a) Marges de les parcel·les: llindes i ribassos. S'inclou en esta definició tota vegetació associada a les llindes i ribassos de la parcel·la, excepte les espècies de vegetació espontània no desitjada. Ribàs: porció de terra amb elevació i declivi o en forma de talús que separa dos terrenys de cultiu que estan a distint nivell.

  b) Terrassa de retenció: tal com es definix en l'apartat 3 d'este article.

  c) Illes i enclavaments de vegetació natural: porcions de vegetació natural, aïllades d'altres, que en trobar-se rodejades de cultius, es veuen dificultats els moviments, les relacions i el desenrotllament de les espècies que hi viuen.

  d) Penyals i/o clapers: roca o conjunt de roques amb una superfície projectada sobre el pla horitzontal mínima de 5 m2 que afavorisquen la conservació de la fauna silvestre.

  e) Tanques i arbredes o boscos de ribera, que es troben en l'interior de la parcel·la.

  f) Tolles, llacunes, estanys i abeuradors naturals.

  g) Arbres de barrera en línia, i arbres en grup o aïllats.

  h) Xicotetes construccions, com ara murets de pedra seca, antics colomers o altres elements d'arquitectura tradicional que puguen servir de recer per a la flora i la fauna.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries d'ajudes relacionades en l'article 1 d'esta orde hauran de complir el conjunt de requisits i normes que es relacionen en els annexos I, II i III d'esta orde, relatius als àmbits de medi ambient, canvi climàtic i bona condició agrícola de la terra, salut pública, sanitat animal i fitosanitat i benestar animal.

  2. Així mateix hauran de complir el conjunt de requisits i normes que es relacionen en els annexos I, II i III d'esta orde, relatius als àmbits de medi ambient, canvi climàtic i bona condició agrícola de la terra, salut pública, sanitat animal i fitosanitat i benestar animal, les persones sol·licitants a l'empara dels règims d'ajuda en el sector vitivinícola durant els tres anys següents a partir de l'1 de gener de l'any següent a l'any natural en què s'haja produït el primer pagament en el marc dels programes de suport a la reestructuració i a la reconversió, o un any a partir de l'1 de gener de l'any següent a l'any natural en què s'haja produït el dit pagament en el marc dels programes de suport a la collita en verd.

  3. La condicionalitat ha de complir-se durant tot l'any natural corresponent al de presentació de la sol·licitud d'ajudes, excepte en el cas descrit en l'apartat 2 d'este article.

  4. Si un beneficiari/ària participa en el règim a favor dels xicotets agricultors, i no sol·licita cap de les primes esmentades en els apartats 1b), 1c) i 1d) de l'article 1 d'esta Orde, estarà exempt tant del control, com de l'aplicació de penalitzacions de condicionalitat, però si participant en el règim a favor dels xicotets agricultors, és al seu torn un beneficiari de les primes del segon pilar o del sector vitivinícola, haurà de complir amb les obligacions expressades en els apartats precedents i podrà, si és el cas, ser controlat per condicionalitat, i ser penalitzat en les ajudes corresponents al desenrotllament rural o les primes a la vinya.

  5. El conjunt de requisits i normes que es relacionen en els Annexos I, II i III d'esta Orde, relatius als àmbits de medi ambient, canvi climàtic i bona condició agrícola de la terra, salut pública, sanitat animal i fitosanitat i benestar animal s'establixen en virtut del Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, en els seus Annexos I i II, que arrepleguen amb caràcter bàsic els "Requisits Legals de Gestió" i les "Bones Condicions Agràries i Mediambientals de la terra", respectivament, en els àmbits de salut pública, sanitat animal i fitosanitat i de benestar animal.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel que es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenrotllament rural i a la condicionalitat (DOUE núm. 181, de 20/06/14).
  - Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014 pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en el que es referix al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenrotllament rural i la condicionalitat (DOUE núm. 227, de 31/0714).
  - Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'establixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenrotllament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola (BOE núm. 307, de 20/12/14).
  - Orde 7/2016 de 18 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula l'aplicació de la condicionalitat i s'establixen els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que han de complir les persones beneficiàries que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenrotllament rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7777 de 09/05/16).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2016 de 18 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.