Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de transport de residus amb caràcter professional com a operació de gestió de residus.

  Objecte del tràmit

  Permetre el compliment de l'obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix a les entitats o les empreses que pretenguen operar com a transportistes de residus amb caràcter professional com a gestores de residus (perillosos i no perillosos).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que transporten residus amb caràcter professional, ja siga com a activitat principal o com a complementària d'aquesta última.

  Estan obligats a tramitar amb certificat electrònic els subjectes següents: (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
  - Les persones jurídiques.
  - Les entitats sense personalitat jurídica.
  - Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.

  La persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial. Si es tria la segona opció, cal seguir el procediment «Tràmit sense certificat electrònic», l'enllaç del qual s'indica en l'apartat d'enllaços:

  Requeriments

  1. D'acord amb la legislació vigent en matèria de residus, es considera que hi ha «transport professional de residus» quan les entitats o les empreses que transporten residus es troben en un dels supòsits següents:

  I. El transport de residus constitueix l'activitat principal. En aquest cas, la persona titular de l'activitat actua a requeriment d'un tercer que contracta els seus serveis de port, per la qual cosa, ni adquireix la propietat dels residus que transporta ni pren cap decisió respecte a la destinació i/o el tractament que s'haja d'aplicar a aquests residus. Aquestes decisions són competència únicament i exclusivament de qui contracta els seus serveis de port (ja siga el productor, el posseïdor o un altre gestor, tots en qualitat de responsables dels residus). En aquest supòsit, caldrà que estiga en possessió dels títols que habiliten per al transport públic discrecional de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.

  II. El transport de residus constitueix una activitat complementària de l'activitat principal de l'entitat o l'empresa, en dos supòsits:
  a) Quan el titular de l'activitat (per exemple empreses de manteniment, de serveis i similars), en la seua condició de productor de residus generats motiu de l'exercici de la seua activitat principal, transporte els seus propis residus a la instal·lació on emmagatzema els seus residus a l'espera de la retirada per un gestor autoritzat, i dispose de la inscripció de productor de residus. En aquest supòsit, caldrà que estiga en possessió dels títols que habiliten per al transport privat complementari de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.
  b) Quan les empreses o les entitats que tinguen la condició de gestores de residus hagen assumit la responsabilitat d'aquests (bé com a negociantes, bé com a empreses o entitats de tractament de residus autoritzades) i els transporten amb mitjans propis. En aquest supòsit, caldrà que estiga en possessió dels títols que habiliten per al transport privat complementari de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  51,01 €

  Taxa

  El pagament de la taxa serà únic independentment del tipus de residus a gestionar (perillós o no perillós).

  PERSONES JURÍDIQUES

  Si vosté és una persona jurídica ha de realitzar el tràmit amb certificat digital; a aquest efecte, haurà de dirigir-se directament a la icona "Tramitar amb certificat", seguir els passos de la tramitació i en el punt 4 se li requerirà el pagament telemàtic de la taxa.

  PERSONES FÍSIQUES

  Si és una persona física i realitza el tràmit amb certificat digital, haurà de seguir les mateixes instruccions que una persona jurídica.
  Si és una persona física i realitza el procediment sense certificat digital, per al pagament de la taxa, haurà de seguir els passos que es relacionen a continuació:


  Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

  Comú prèvia inici d'activitat de residus- Transport de residus amb caràcter professional: 51,01 euros

  A. Obtenció del formulari a través de Sara:
  (Per a generar la taxa és recomanable utilitzar el navegador Internet Explorer).

  Passos:
  1. Emplene el formulari corresponent amb les dades que se li sol·licita i prema el botó "Generar imprés".
  2. Comprove que el primer model PDF és correcte i prema el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model. Prema, de nou, el botó "Acceptar".
  4. Prema el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació"
  un codi de barres i una numeració.
  Només amb aqueixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  B. Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o certificat electrònic, i si han generat prèviament
  la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Veure en enllaços: Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, deute on-line, de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels que es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són varis, però no totes les
  entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels que es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són varis, però no totes les
  entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per al cas de TRAMITACIÓ SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC (presencial).

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament (TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC).

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_CPREV_TRESCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16560

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones jurídiques (en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics) i les persones físiques, que així ho desitgen, han de presentar el formulari de comunicació de manera telemàtica, per mitjà de l'enllaç de "Tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i efectuar el pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica.

  La resta de persones físiques han d'accedir a l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic (presencial)", imprimir el formulari degudament omplit i presentar-lo en els registres habilitats juntament amb el justificant del pagament de la taxa.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La comunicació prèvia es pot tramitar de dues maneres:
  1. Tramitació amb certificat electrònic
  1.1. Accedir amb certificat electrònic reconegut d'entitat de particular) a la plataforma de tramitació electrònica:
  - Accedir des de la icona "tramitar amb certificat".
  - Ompliu formulari web.
  - Pagar la taxa (9756) obligatori.
  - Signar i enviar electrònicament.
  1.2. 1.2. Comunicació del número d'identificació mediambiental (NIMA) i del número de registre assignat com a gestor de residus.
  En el termini de 24-48 hores, l'empresa o l'entitat podrà comprovar el número d'identificació mediambiental (NIMA) i el número d'inscripció en el Registre de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana assignats per a l'exercici de l'activitat en la pàgina web de la Conselleria.

  Enllaç buscador de gestors de residus: https://residuos.gva.es/RES_GEST_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=C

  1.3. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, se'ls requerirà perquè la presenten electrònicament.
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  2. Tramitació sense certificat electrònic (tramitació presencial, vegeu els enllaços d'interés).
  2.1. Si és una persona física i opta per realitzar el tràmit presencial, ha de seguir els passos següents:
  - Accedir des de l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic".
  - Omplir el formulari web.
  - Imprimir la sol·licitud generada.
  - Signar i presentar en els registres habilitats, juntament amb el justificant del pagament de la taxa.

  2.2. En el termini màxim d'UN MES, des de la recepció de la comunicació en el registre de l'òrgan tramitador, es podrà comprovar el número NIMA i el número d'inscripció en el Registre de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana assignats per al desenvolupament de l'activitat en la pàgina web de la Conselleria.
  2.3. En el cas que no es presente la sol·licitud signada en el registre en el termini d'1 mes, es donarà per anul·lada la comunicació.
  Enllaç buscador de gestors de residus: vegeu el punt 1.2.
  En els dos casos (tramitació amb signatura certificat electrònic i presencial):
  1. 1. La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'activitat des del dia en què aquesta es presente, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l'Administració pública, que en procedirà a la inscripció en el Registre de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a la publicació en la llista de gestors de la pàgina web de la Conselleria a l'efecte informatiu.
  2. La presentació de la comunicació prèvia no eximeix la persona interessada de l'obligació d'obtindre les altres autoritzacions o llicències que s'exigeixen per a l'exercici de l'activitat per una altra normativa que se li puga aplicar (per exemple, les autoritzacions per al transport de mercaderies per carretera).
  3. La comunicació prèvia permetrà l'exercici de l'activitat en tot el territori nacional, sense la necessitat de registrar-se en cada territori autonòmic en què la pretenga desenvolupar.
  4. Serà aplicable la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_CPREV_TRESCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16560

  Inici
 • Informació complementària

  1. La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de Producció i Gestió de Residus, que depén del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  2. D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la no-presentació d'aquestes, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància de perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n puguen derivar, amb una resolució prèvia de l'Administració en què declare aquestes circumstàncies.
  3. En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

  Obligacions

  En la seua condició de gestora de residus, ha de complir el règim d'obligacions previst en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la normativa de desplegament reglamentari, i en particular:
  - Recollir els residus i transportar-los complint les prescripcions de les normes de transport, les altres normes aplicables i les previsions contractuals.
  - Mantindre durant el seu transport els residus perillosos envasats i etiquetats d'acord amb les normes internacionals i comunitàries vigents.
  - Entregar els residus a entitats o empreses autoritzades perquè els tracten, i disposar d'una acreditació documental d'aquesta entrega.
  - Disposar d'un arxiu físic o telemàtic on s'indiquen per ordre cronològic la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Aquest arxiu es mantindrà a disposició de les autoritats competents als efectes d'inspecció i control.
  - Guardar la informació arxivada, inclosa l'acreditació documental de les operacions de gestió de residus, durant almenys tres anys.
  - En el cas de residus perillosos i sanitaris, cal complir els requisits previstos en el procediment reglamentàriament establit relatiu a aquests residus.

  Sancions

  L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació, constitueixen infraccions greus o molt greus, i podran donar lloc a la imposició de sancions, segons estableixen l'article 46 i següents de la Llei 22/12011, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/7/2011).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu la web residus.

  Llista europea de residus (codis LER)

  Pagament telemàtic genèric.

  Sol·licitar certificat electrònic

  Preguntes freqüents

  Tràmit sense certificat electrónic

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88), modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març.
  - Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament regulador de la gestió dels residus sanitaris (DOGV núm. 2402, de 5/12/94).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/2011).
  - Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE núm. L370, de 30/12/2014).
  - Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/2015). Estat (BOE núm. 83, de 07/04/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 180/2015, de 13 de març.

  Vegeu la Decisió 2014/955/UE, de 18 de desembre.

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Vegeu el Decret 240/1994, de 22 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.