Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana l'autorització de les instal·lacions en què s'hagen de desenvolupar operacions tant de tractament (valoració i/o eliminació) de residus (perillosos i/o no perillosos) com d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions de tractament i/o emmagatzemament de residus.

  Requeriments

  Si la persona interessada, a més de ser el titular de la instal·lació de tractament o d'emmagatzematge, n'és també l'explotadora, ha d'indicar aquesta circumstància en l'apartat e de la sol·licitud d'autorització de la instal·lació (segons el model normalitzat disponible en l'apartat d'impresos associats).
  En aquest cas , l'òrgan ambiental de la Comunitat Valenciana concedirà, si és procedent, una única autorització que comprenga la de la instal·lació i la de les operacions de tractament (explotació), si bé l'autorització com a explotadora tindrà una validesa exclusivament per a operar en la instal·lació esmentada.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2018:

  Model 046-9756: Taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental

  Tramitació d'autorització, ampliació o modificació substancial d'instal·lacions i operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, d'acord amb la normativa de residus, no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI): 306,03 euros.

  A. Obtenció del formulari per mitjà de Sara.

  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I polseu el botó "Genera imprés".
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i polse el botó "Accepta".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Accepta".
  4. Feu clic en el botó "Imprimeix" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  B. Pagament
  1. Mitjançant el pagament telemàtic genèric.
  - Les persones que tenen DNI electrònic o certificat electrònic, havent generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: "Pagament telemàtic genèric".

  2. Per mitjà de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç: "Entitats col·laboradores i formes de pagament".

  3. Mitjançant oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç: "Entitats col·laboradores i formes de pagament".

  Per a omplir l'imprés de la taxa:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca de manera reglamentària.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de realitzar electrònicament. En el cas que es faça presencialment, es requerirà la interessada perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16567

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus, segons el model normalitzat.
  - Acreditació, per qualsevol mitjà admissible en dret, de la representació que tinga la persona signant de la sol·licitud.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l'article 42 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  - Acreditació del compliment del règim de garanties (constitució d'una fiança i subscripció d'una assegurança de responsabilitat) en els supòsits previstos en l'article 20.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - Projecte de la instal·lació (en format CD quan la sol·licitud siga presencial), subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, amb la descripció detallada de la instal·lació, de les característiques tècniques d'aquesta i de qualsevol altre tipus que se li puguen aplicar o al lloc on es duran a terme les operacions de tractament, amb el contingut següent:
  a. Projecte de construcció de la instal·lació, que incloga una descripció detallada de les infraestructures i equipaments.
  b. Projecte d'explotació, que ha d'incloure els tipus d'operacions de tractament de residus que es pretén desenvolupar a la instal·lació, identificades segons els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, així com els tipus i les quantitats de residus que s'hi puguen tractar identificats per mitjà dels codis LER segons la Decisió 2014/955/UE de la comissió de 18 de desembre de 2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, i per a cada tipus d'operació, i capacitat màxima de tractament de la instal·lació (tones/dia).
  c. Relació de prescripcions tècniques.
  d. Plànols.
  e. Ubicació de la instal·lació on es duran a terme les operacions de tractament de residus, identificada per mitjà de coordenades geogràfiques (UTM en sistema de referència ETRS89).
  f. Referències a la legislació i requisits legals d'aplicació a l'activitat.
  g. Pressupost de la instal·lació.
  h. Qualsevol altra qüestió exigida per les normes que regulen la gestió de residus específics que es poden aplicar a la sol·licitud (per exemple residus d'aparells elèctrics i electrònics, de pneumàtics al final de la seua vida útil, de piles, d'acumuladors i bateries, de vehicles al final de la seua vida útil...).
  - Declaració d'impacte ambiental quan així ho exigisca la normativa estatal o autonòmica aplicable sobre avaluació d'impacte ambiental.
  - Certificat de compatibilitat urbanística.

  En el cas que la persona interessada sol·licite també una autorització per a l'explotació de la instal·lació objecte de la sol·licitud, ha d'incloure també un projecte d'explotació amb el contingut mínim següent:
  - Descripció detallada de les activitats de tractament que pretén dur a terme, hi cal inclouré els tipus d'operacions previstes identificades segons la codificació establida en els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - Mètodes que s'utilitzaran per a cada tipus d'operació de tractament, les mesures de seguretat i precaució i les operacions de supervisió i control previstes.
  - Capacitat tècnica per a efectuar les operacions de tractament previstes a la instal·lació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS

  INSTAL·LACIÓ DE RECOLLIDA AMB EMMAGATZEMATGE DE RAEE

  [ANNEX B] CENTRE DE PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RAEE

  INSTAL·LACIÓ DE TRACTAMENT ESPECÍFIC DE RAEE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació requerida.
  - Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà a la persona interessada la seua esmena de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  - Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, i després de la visita preceptiva de comprovació de la instal·lació, l'òrgan competent per a resoldre dictarà, si és el cas, la resolució per la qual es concedeix l'autorització de les instal·lacions de tractament de residus, i procedirà a inscriure-les en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a publicar-les en les llistes de gestors de la pàgina web de la conselleria competent a efectes informatius.
  - D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de deu mesos. Si transcorre aquest termini previst sense que se n'haja notificat resolució expressa es considerarà desestimada la sol·licitud presentada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de l'òrgan competent es podrà interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16567

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, no estant-ne obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16567.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, per exemple, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Com a alternativa al certificat digital, les persones físiques, poden utilitzar el sistema clau-signatura.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a a mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat l'esmena.

  Els tràmits que es duguen a terme mitjançant la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"? "Sol·licitud en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants//). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica. (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part de les persones representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica.

  Inici
 • Informació complementària

  - L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat el qual es renovarà automàticament per períodes successius, i s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus estatal de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - D'acord amb el que preveuen els apartats b) i c) de l'article 20.4 de la Llei 22/2011 i els articles 6 i 27 del Reial decret 833/1988, els gestors de residus perillosos, i quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, estan subjectes al règim de garanties següent, la quantia de les quals serà determinada per l'òrgan instructor de l'expedient administratiu amb anterioritat a la proposta de resolució en funció de les condicions tècniques i la capacitat de tractament de la instal·lació:
  1. Constituir una fiança amb l'objecte de respondre davant de l'Administració pel que fa al compliment de les obligacions que es deriven de l'exercici de l'activitat i de l'autorització.
  2. Subscriure una assegurança, o constituir una garantia financera equivalent, per a cobrir les responsabilitats que deriven d'aquestes operacions. Aquesta garantia ha de cobrir, en tot cas:
  1r Les indemnitzacions degudes per mort, lesions o malaltia de les persones.
  2n Les indemnitzacions degudes per danys en les coses.
  3r Les despeses de reparació i de recuperació del medi ambient alterat.

  No obstant això, l'acreditació d'aquestes obligacions correspon exclusivament a l'explotador de la instal·lació per la qual cosa, si l'autorització sol·licitada per l'interessat es refereix tan sols a la instal·lació, aquest no estarà subjecte al règim de garanties esmentat.

  Obligacions

  Els explotadors de les instal·lacions de tractament de residus, en la seua condició de persones gestores, han de complir amb el règim d'obligacions previst en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la normativa de desplegament reglamentari, i en particular:
  - Disposar d'un arxiu cronològic físic o telemàtic en què es reculla la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Aquest arxiu ha d'estar a disposició de les autoritats competents als efectes d'inspecció i de control.
  - Guardar la informació arxivada, inclosa l'acreditació documental de les operacions de producció i de gestió de residus, durant almenys tres anys.
  - Enviar anualment, a l'òrgan competent que va atorgar la corresponent autorització, una memòria resum de la informació inclosa en l'arxiu cronològic amb el contingut que figura en l'annex XII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Sancions

  L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la autorització preceptiva, o amb aquesta caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, constitueixen una infracció greu o molt greu, i poden ocasionar la imposició de sancions, segons s'estableix en l'article 46 i següents de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Enllaços

  Vegeu la web residus.

  Pagament telemàtic genèric.

  Ompliment de l'imprés de la taxa.

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88)
  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/00).
  - Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seua vida útil (BOE núm. 3, de 03/01/03).
  - Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2, de 03/01/06)
  - Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13/02/08).

  - Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel Reial decret 943/2010, de 23 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10) i el Reial decret 710/2015, de 24 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/7/11).
  - Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de 2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. (DOUE núm. L370, de 30/12/14).
  - Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. (BOE núm. 45, de 21/02/15).
  - Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer

  Vegeu el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Vegeu la Decisió 2014/955/UE de 18 de desembre de 2014

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  TECG - Esmena de comunicacions prèvies i sol·licituds d'autorització en matèria de producció i gestió de residus.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.