Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de zones d'ensinistrament de gossos.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de zones d'ensinistrament de gossos.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Com que la validesa és de cinc anys, caldrà demanar la renovació d'aquest trenta dies abans de complir el termini.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=671

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés a aquest efecte degudament omplit.
  - Plànol d'emplaçament a escala 1:50.000, en què s'indique la zona d'ensinistrament de gossos.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A ZONES D'ENSINISTRAMENT DE GOSSOS (ZEG)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de l'imprés omplit.
  - Informe dels tècnics del servei territorial.
  - Resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Direcció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=671

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc671.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  *- Per a demanar la sol·licitud, és necessari ser titular de vedat privat de caça.
  - La superfície màxima de la zona d'ensinistrament de gossos no ha de ser superior a 20 ha, o a l'1 % de la superfície del vedat si és superior a 5.000 ha.
  - S'ha de guardar una distància mínima de 200 metres amb el límit d'un altre vedat, excepte acord.
  - És obligatori la creació i senyalització d'una zona de reserva del 10 % de la superfície del vedat.
  - La zona de reserva pot ser fixa o variable al llarg del període de validesa de la zona d'ensinistrament de gossos.
  - És obligatori senyalitzar tant la zona d'ensinistrament com la zona de reserva d'acord amb la normativa existent.
  - Les zones d'ensinistrament de gossos poden ser sense armes per a entrenament físic de gossos (podencs).
  - Amb armes per a l'ensinistrament de gossos de mostreig, és necessària l'autorització de trasllat i amollament d'espècies de caça viva si es vol repoblar aquest tipus de ZAP.
  Mixtes
  - Només hi pot haver una ZAP per vedat.
  - ZAP amb armes, el nombre de caçadors amb escopeta muntada no pot superar el nombre de gossos.
  - Aquestes normes poden ser modificades justificadament amb un pla tècnic d'aprofitament cinegètic (PTAC).

  Sancions

  Les previstes en la Llei de caça, articles 41 al 51. Reglament de caça, articles 48 al 51.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de caça 1/1970, de 4 d'abril. Decret 506/1971, de 25 de març (BOE núm. 30 de 31/3/71) i Reglament de caça.
  - Ordre de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula, amb caràcter general, l'activitat cinegètica a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 852, de 23/6/88).
  - Llei 4/1989, d'espais naturals i protecció de la fauna i flora silvestre, de 27 de març, de la Direcció de l'Estat (BOE núm. 74, de 28/3/89).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).

  Llista de normativa

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu l'Ordre de 15 de juny de 1998.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.