Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de control d'espècies potencialment perjudicials per a l'agricultura, ramaderia, caça o fauna silvestre. Autorització de control de depredadors. Batudes al porc senglar.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de control d'espècies potencialment perjudicials per a l'agricultura, ramaderia, caça o fauna silvestre. Autorització de control de depredadors. Batudes al porc senglar.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud control d'espècies potencialment perjudicials per a l'agricultura, ramaderia, caça o fauna silvestre. Autorització de control de depredadors. Batudes al porc senglar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Titulars d´acotats (si el terreny ho és).
  - Propietari, si el terreny és llliure.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud es presentarà almenys amb quinze dies d´antelació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=673

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud en imprés normalitzat.

  El sol·licitant serà:
  · El titular del vedat, si el terreny està fitat.
  · El propietari de la finca, si el terreny està lliure, i pertany solament a un propietari.

  Si els perjudicis afecten diverses propietats no fitades:
  · L´alcalde, president de la cambra agrària o d´entitat representativa similar.

  En alguns casos s´exigeix queixa individualitzada dels agricultors afectats, i també la relació nominal de les persones que s´encarregaran del control.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CONTROL D'ESPÈCIES PERJUDICIALS PER A L'AGRICULTURA, RAMADERIA, BOSCOS, CAÇA, PESCA, FAUNA SILVESTRE

  SOL·LICITUD DE BATUDES, GANXOS O MUNTERIES

  SOL·LICITUD DE CONTROL DEL PORC SENGLAR MITJANÇANT ESPERES NOCTURNES EN LES ZONES COMUNS DE CAÇA DE LA PROVíNCIA DE CASTELLÓ

  INFORME DE RESULTATS DE CONTROL DEL PORC SENGLAR MITJANÇANT ESPERES NOCTURNES EN ZONES COMUNES DE CAÇA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

  INFORME DE RESULTATS DE CONTROL DEL SENGLAR I/O ABATIMENT D'ARRUÍS EN LA ZONA D'EXCLUSIÓ I PRONTA ERRADICACIÓ D'AQUESTA ESPÈCIE, MITJANÇANT ESPERES EN LES ZONES COMUNS DE CAÇA DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT

  SOL·LICITUD DE CONTROL DEL SENGLAR I/O PER A L'ABATIMENT D'ARRUÍS EN LA ZONA D'EXCLUSIÓ I PRONTA ERRADICACIÓ D'AQUESTA ESPÈCIE, MITJANÇANT ESPERES EN LES ZONES COMUNS DE CAÇA DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Lliurament de la sol·licitud avalada pel reconeixement dels danys o la seua potencialitat per part de l´agent mediambiental de la demarcació.
  - Informes tècnics de les direccions territorials de Medi Ambient.
  - Informe de la unitat forestal.
  - Resolució del/a director/a territorial de Medi Ambient corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant la direcció general de Medi Natural i Avaluació Ambiental en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=673

  Tramitació

  Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como los solicitantes que, no estando obligados a ello, opten por esta vía, presentarán las solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat en la siguiente URL http://www.gva.es/va/proc673.

  Cuando los solicitantes estén obligados a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos pero la solicitud se haga de forma presencial, se requerirá al interesado para que la presente de forma electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la presentación telemática.

  Para acceder de forma telemática el solicitante deberá disponer de sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Entre ellos los certificados emitidos por la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), así como el sistema clave firma para las personas físicas.

  Los documentos que se anexen al trámite telemático deberán ir firmados electrónicamente por las personas que, según el tipo de documento, proceda.

  Los trámites que se realicen a través de la sede electrónica de la Generalitat pero que no lleguen a registrarse, se pueden recuperar en un momento posterior para terminar la presentación telemática accediendo al área personal de la Generalitat desde el apartado "como va lo mío"-> "solicitudes en creación" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * AUTORITZACIONS:
  Les més habituals són:
  · Per danys a l´agricultura.
  - Control de senglars en la modalitat d´esperes junt a cultius.
  - Control de senglars en la modalitat de batudes.
  - Control d´aus perjudicials; teuladí, estornell i cornelles en la modalitat de caça en lloc fix junt a cultius.
  - Control de conills en la modalitat de captura en viu mitjançant furó i trasllat a zones de serra dins del mateix vedat (també autoritzable sense trasllat per raons de vacunació per la prevenció de grans danys per epizooties).

  · Per danys en fauna.
  - Control de raboses mitjançant llaços i caixes trampa.
  - Control de cornella, a més de la modalitat autoritzable per a aus perjudicials es poden emprar caixes trampa falconeria.

  Les sol·licituds de control poden estar recollides en els plans tècnics d´ordenació cinegètic (PTOC) per la qual cosa en l´aprovació del PTOC està prevista l´autorització.

  NOTA IMPORTANT:
  La Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia considera en tot cas els gossos i gats animals domèstics, i, per tant, el seu control serà competència dels ajuntaments.

  Sancions

  L´imcompliment d´algunes de les condicions establertes en l´autorització, durà la immediata anul·lació d´aquesta i la sanció que procedesca.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de Caça 1/1970, de 4 d'abril (BOE núm. 82, de 6/4/70) i Reglament de Caça, Decret 506/1971, de 25 de març de 1971 (BOE de 30 i 31/3/71).
  - Decret 506/1971, de 25 de març (BOE núm. 30, de 31/3/71) i Reglament de Caça.
  - Orde de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula, amb caràcter general, l'activitat cinegètica a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 852, de 23/6/88).
  - Llei 4/1989, de 27 de març, de la Direcció de l'Estat, d'Espais Naturals i Protecció de la Fauna Silvestre (BOE núm. 74, de 28/3/89).
  - Decret 265/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies Amenaçades de Fauna i s'establixen categories i normes de protecció de la fauna (DOGV núm. 2431, de 19/1/95).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).
  - Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i el control del porc senglar a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6699 de 25/01/12).
  - Resolució de 6 de març de 2019, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització de sol·licituds per al control del porc senglar mitjançant esperes nocturnes en les zones comunes de caça de la província de Castelló.
  - ORDRE 1/2019, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de veda per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça a les zones comunes, i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, així com mesures de control o de possible erradicació de l'arruí (Ammotragus lervia).
  - RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2020, de la directora territorial d'Alacant, sobre delegació de signatura per a l'autorització de sol·licituds, de control del senglar i per a l'abatiment d'arruís en la zona d'exclusió i ràpida erradicació d'aquesta espècie, mitjançant esperes en les zones comunes de caça de la província d'Alacant.
  - RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desplegament de l'Ordre 1/2019, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, per al període 2020/2021.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desenvolupament de l'Ordre 1/2019, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana, per al període 2020/2021.
  - RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de delegació de l'exercici de competències en matèria de caça, pesca fluvial i d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.

  Llista de normativa

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu Orde de 15 de juny de 1988.

  Vegeu Orde 3/2012, de 19 de gener (regula la caça i control del porc senglar)

  Vegeu Resolució de 6 de març de 2019, del director territorial de Castelló.

  Vegeu Resolució de 9 de juny de 2020

  Vegeu Ordre 1/2019, d'11 de juliol

  Vegeu RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental,

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de juliol de 2020, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental

  Vegeu Resolució de 30 d'octubre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.