Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud per a la pesca de l'angula.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses, confraries, grups o associacions professionals interessades.

  Requeriments

  Els interessats hauran de reunir els requisits i complir les obligacions establides en l'article 17 del Decret 35/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'aprofitament sostenible de l'anguila europea (Anguilla anguilla) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOCV (núm. 7884, de 19.09.2016).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  -I, preferentment, a:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=682

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Hauran d'acompanyar a la sol·licitud la resta de documentació a què es referix l'article 21.4 del Decret 35/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'aprofitament sostenible de l'anguila europea (Anguilla anguilla) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE PESCA D'ANGULA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les sol·licituds presentades seran valorades basant-se en el barem establit en l'annex V del Decret 35/2013.

  - L'adjudicació per a cada zona de pesca es realitzarà pel director territorial competent en matèria de pesca continental, per un període de cinc anys. Amb caràcter general les adjudicacions seran intransferibles.

  - Els servicis territorials publicaran la resolució d'adjudicació del conjunt de zones de pesca en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i ho comunicaran als interessats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=682

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc682.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * PERÍODES I NORMES:
  - El període de pesca de l'angula serà el comprés entre l'1 de desembre i el 31 de març de l'any següent.

  Sancions

  Quasevol infracció de les normes vigents comportarà el decomís de l'art emprat i la retirada de l'autorització corresponent, d'acord amb el que disposa la Llei de 20 de febrer de 1942, de Pesca Fluvial, i la resta de la normativa concordant amb la matèria.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de 20 de febrer de 1942, sobre el foment i la conservació de la pesca fluvial (BOE núm. 67, de 08.03.42).
  - Decret de 6 d'abril de 1943, pel qual s'aprova el Reglament per a l'Execució de la Llei de pesca fluvial (BOE núm. 122, de 02.05.43).
  - Acord d'1 d'octubre de 1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera (DOGV núm. 1.400, de 11.10.90).
  - Decret 35/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'aprofitament sostenible de l'anguila europea (Anguilla anguilla) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6973, de 26.02.13).
  - Resolució de 14 de setembre de 2016, del director territorial de València, per la qual s'establix el termini per a la presentació de sol·licituds i les condicions per a l'adjudicació de les zones per a l'exercici de la pesca de l'angula en les aigües públiques de la província de València (DOGV núm. 7884, de 29.09.2016).
  - Resolució d'1 de desembre de 2016, del director territorial de València, d'adjudicació de les zones per a l'exercici de la pesca de l'angula en les aigües públiques de la província de València (DOGV núm. 7939, de 19.12.2016).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 35/2013, de 22 de febrer

  Vegeu la Resolució de 14 de setembre de 2016

  Vegeu la Resolució d'1 de desembre de 2016

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.