Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de participació en el sorteig de caça en la Reserva Valenciana de Caça de La Muela de Cortes (València).

  Objecte del tràmit

  Sistema de caça controlada compatible amb el medi ambient. Petició de participació en el sorteig de permisos de caça d'exemplars de caça major.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els caçadors interessats a participar en el sorteig, que han de presentar un únic imprés.

  EXCLUSIONS:
  - Els que hagen presentat més d'una sol·licitud.
  - Els que hagen caçat amb anterioritat en la reserva i hagen obtingut un exemplar susceptible de medalla, de manera que no es pot repetir trofeu de la mateixa espècie en un termini de 5 anys.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des de l'1 de gener fins al 31 de març.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=788

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud

  NOTES:
  - Per cada persona interessada s'ha de presentar un únic imprés i assenyalar amb una creu les opcions desitjades.
  - Els impresos es podran descarregar d'Internet.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE CAÇA EN LA RESERVA VALENCIANA DE CAÇA DE LA MUELA DE CORTES

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE CAÇA DE LA RESERVA VALENCIANA DE MOLA DE CORTES (model per a gestors)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1) TRAMITACIÓ EN PAPER (individual)
  - Presentació de la sol·licitud degudament omplida i signada en els registres habilitats.
  - Confecció de la llista d'agraciats i comunicació a aquests.
  - Pagament de la quota d'entrada pels adjudicataris.
  - Expedició del permís amb la prèvia acceptació de les normes de la reserva.

  2) TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC (per a les persones que disposen de signatura electrònica)
  1. - Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat".
  2. Omplir la sol·licitud
  3. Signar i enviar
  La inscripció en el sorteig de caça de Muela de Cortes serà automàtica i ha de contindre les dades que hagen sigut aportades per la persona sol·licitant.

  3) TRAMITACIÓ PER A GESTORS (en paper)
  Presentació de la sol·licitud degudament omplida i signada en els registres habilitats (model de sol·licitud per a gestors).
  Suport informàtic on es reculla l'arxiu que se li entrega amb la llista de les persones que vulguen participar així com les opcions que trien.
  Llista en suport paper on figuren totes les persones que s'han inclòs en el suport informàtic. Aquesta llista ha de recollir exclusivament les dades següents: Nom, cognoms i DNI, així com les modalitats a les quals s'opta.

  No cal remetre la còpia de DNI de cap persona.
  L'aplicació informàtica es podrà sol·licitar a la direcció de la Reserva Valenciana de Caça de Muela de Cortes rvcmuelacortes@gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=788

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=788.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * TROFEU I SELECTIU DE CABRA SALVATGE I MUFLÓ EN AJUNTAMENTS
  Finalment, se l'informa que podrà optar a un trofeu de mufló acudint als ajuntaments que conformen el territori de la Reserva Valenciana Muela de Cortes. Els ajuntaments en qüestió són:
  - CORTES DE PALLÁS 96 251 70 01
  - BICORP 96 226 91 10
  - MILLARES 96 251 90 00
  - JALANCE 96 219 60 11
  - JARAFUEL 96 219 80 11
  - TERESA DE COFRENTES 96 189 32 78
  - COFRENTES 96 189 41 64

  Sancions

  Les que estableix per a aquests casos la legislació vigent.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de caça 1/1970, de 4 d'abril (BOE núm. 82, de 6/4/70).
  - Llei 2/1973, de 17 de març, de creació de tretze reserves nacionals de caça.
  - Decret 2612/1974, de 9 d'agost, de Reglamentació de les reserves nacionals de caça (BOE 233, de 17/09/1974).
  - Reial decret 891/1979, de 26 de gener, pel qual es modifica el Decret 2612/1974, pel qual es reglamenta el funcionament de les reserves nacionals de caça (BOE núm. 101, de 27/4/79).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).
  - Decret 3/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de La Muela de Cortes (DOCV núm. 6446, de 26/01/11).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 3/2011, de 21 de gener.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.