• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Autorització d'ús de la marca de qualitat de la Comunitat Valenciana per a productes agraris i agroalimentaris.

  Objecte del tràmit

  Es promou la marca de qualitat "CV", de titularitat de la Generalitat Valenciana i gestionada per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a garantir la qualitat singular dels productes agraris i agroalimentaris que l'acrediten, i complir les reglamentacions de qualitat que s'adopten.
  L'autorització de l'ús de la marca de qualitat "CV" se sol·licitarà per a un únic producte. Pot ser-ho per a un grup de productes quan aquests hagen sigut objecte d'una reglamentació específica de qualitat única i comuna.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Les entitats associatives privades sense ànim de lucre constituïdes pels operadors dels productes de què es tracte (productors, transformadors o comercialitzadors), amb l'objecte de la gestió de l'ús autoritzat de la marca, en les condicions establides, pels seus associats presents i futurs que complisquen exigències de la reglamentació de qualitat del producte i de l'autorització que es dicte en cada cas.
  - Excepcionalment poden sol·licitar l'autorització directament, i així concedir-se de manera motivada, les persones físiques o jurídiques que produïsquen, elaboren, transformen i comercialitzen el producte per al qual es pretenga l'autorització, sempre que ho justifiquen les característiques especials del sector o les singularitats del producte o dels productes afectats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  SUBDIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL, QUALITAT ALIMENTÀRIA I PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI B0Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247278

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=843

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'autorització.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si escau, del seu representant legal. Per a persones físiques no és necessari presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze a l'Administració el fet de consultar les dades.
  - Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant, si escau, dels estatuts de l'entitat associativa, i de la relació d'operadors, i de les seues marques registrades, que hagen de fer ús de la marca de qualitat "CV".

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LA MARCA CV PER A PRODUCTES AGRARIS I AGROALIMENTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

  - Les sol·licituds d'autorització seran informades tècnicament per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de la Comunitat Valenciana, si bé es poden sol·licitar, si escau, informes o estudis complementaris sobre la producció, l'elaboració, la transformació i la comercialització del producte pels operadors inclosos en la sol·licitud, quan resulten necessaris per a resoldre la sol·licitud presentada.

  - Resolució definitiva.

  - Publicació en el DOGV.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=843

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc843.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella el dia en què s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Clave de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "como va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * RENOVACIÓ:
  Les autoritzacions d'ús de la marca tenen eficàcia durant un any, transcorregut el qual, i sense necessitat que hi haja una comunicació expressa, es considerarà renovada per períodes successius de dos anys cada un. Aquestes renovacions es poden deixar sense efectes, amb caràcter previ, per mitjà d'una resolució de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, motivada en l'incompliment del règim de l'autorització.

  Sancions

  En cas d'incompliment de les condicions previstes per a l'autorització, així com de la normativa vigent, la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua pot retirar a l'infractor l'autorització de l'ús de la distinció.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la marca de qualitat "CV" per a productes agraris i agroalimentaris (DOGV núm. 3273, de 26/6/98).
  - Correcció d'errades del Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la marca de qualitat "CV" per a productes agraris i agroalimentaris (DOGV núm. 3300, de 04/08/98).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 91/1998, de 16 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.