• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'inscripció en el registre de demandant d'habitatge protegit de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Aquest registre té per objecte inscriure persones demandants d'habitatge acollides a algun règim de protecció, garantint els principis d'igualtat, publicitat i concurrència en els processos d'adjudicació d'habitatges i el seu finançament, tant en la primera com en les posteriors transmissions, amb la finalitat que tota la producció d'habitatges protegits siga adjudicada amb criteris de transparència, publicitat i concurrència.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona demandant de vivenda protegida a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  El registre suposa un pas previ i obligatori per a l'accés a les vivendes protegides de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  -En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  -També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - ALACANT
  AVDA. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  Tramitar sense certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=CMA_TRA_VIV_INSREG&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15030

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=CMA_TRA_VIV_INSREGCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15030

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari degudament emplenat

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE DEMANDANTS D'HABITATGE PROTEGIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La inscripció en el registre de demadantes de vivenda protegida es pot fer de tres formes:

  1) TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
  Presentació de la sol·licitud degudament omplida i firmada en els registres habilitats.

  2) TRAMITACIÓ TELEMÀTICA (Si no disposa de certificat digital pot accedir a la versió sense certificat)
  a) Accediu des de l'icona Tramitar telemàticament
  b) Ompliu la sol·licitud telemàtica
  c) Imprimiu el justicant
  d) IMPORTANT: La sol·licitud d'inscripció de demandants de vivenda SENSE certificat digital, no serà vàlida fins que no la firme la persona sol·licitant, per a això haurà de presentar el justificant en els registres habilitats, i preferentment en els servicis territorials de Vivenda i Projectes Urbans.
  * Vegeu enllaços Passos per a tramitar telemàticament sense certificat.

  3) TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC (per a aquelles persones que disposen de firma electrònica)
  1. Accediu des de la icona Tramitar amb certificat
  2. Ompliu la sol·licitud
  3. Firmeu i envieu

  La inscripció en el registre de demandants serà automàtica, i contindrà les dades que hagen sigut aportades per la persona sol·licitant.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitar sense certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=CMA_TRA_VIV_INSREG&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15030

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=CMA_TRA_VIV_INSREGCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15030

  Inici
 • Informació complementària

  És requisit per a optar a l'adquisició o arrendament de les vivendes de protecció pública, com també per a optar al finançament establit en el Pla de Vivenda, estar inscrit en el Registre de demandants de vivenda, amb anterioritat al visat de contracte de venda, d'arrendament i, en tot cas, a l'atorgament de la finançació convinguda o de les ajudes que siguen procedents.

  L'Administració comprovarà d'ofici la inscripció en el registre.

  Una vegada inscrit en el registre, la baixa en este podrà fer-se a instàncies de la persona interessada o d'ofici per l'Administració i suposarà l'extinció de la condició de demandant de vivenda i dels efectes que això comporta.

  ADJUDICACIÓ DE LES VIVENDES PROTEGIDES:
  Les vivendes protegides s'adjudicaran a les persones demandants inscrites en el Registre que complisquen els requisits per a l'accés a la vivenda protegida de què es tracte, en les condicions establides pel Pla de Vivenda, i de conformitat amb el que disposa la disposició addicional tercera del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de vivendes de protecció pública.

  En el cas de les cooperatives de vivenda, així com les promocions destinades a col·lectius específics, tindran preferència en l'adjudicació d'estes els socis cooperativistes i els pertanyents a estos col·lectius respectivament.

  COMPROVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ:
  En els procediments de visat de contractes i d'atorgament de finançament i ajudes a càrrec del Pla, els servicis territorials de la direcció general competent en matèria de vivenda comprovaran la inscripció en el Registre de l'interessat, abans del visat del contracte i l'atorgament d'ajudes. No serà necessària l'aportació de cap certificat per part de l'interessat.

  MODIFICACIONS A L'ORDRE DE 18 DE DESEMBRE DE 2010:
  U. Es modifica l'article 3. apartat 2, que queda redactat de la manera següent:
  «En els dos casos, s'efectua a instàncies de la persona interessada. La sol·licitud ha de contindre les dades següents:
  a) Nom, cognoms, data de naixement i nacionalitat del sol·licitant.
  b) Número del document d'identitat.
  c) Adreça i codi postal.
  d) Telèfon de contacte i, si escau, adreça electrònica.
  e) Nombre de membres de la unitat familiar.
  f) Règim d'ús de l'habitatge.
  g) Municipis en què demana habitatge, fins a un màxim de cinc.
  h) Característiques de l'habitatge que es demana, com ara adaptabilitat, nombre de dormitoris, existència d'ascensor, traster i garatge, etc.
  A més, la sol·licitud ha de disposar d'un apartat específic per a poder expressar les dades següents, que no és obligatori emplenar:
  i) Ingressos anuals bruts de la unitat familiar
  j) Situacions de pertinença a col·lectius específics».
  Dos. L'article 9, apartat 1, queda redactat com segueix:
  Les entitats locals, els promotors d'habitatge protegit i els altres organismes públics o entitats privades que demostren un interés legítim dirigit a facilitar les adquisicions o arrendaments d'habitatges amb qualsevol tipus de protecció, com també aquells als quals calga facilitar dades per a gestionar l'accés als habitatges, poden sol·licitar a la direcció general competent en matèria d'habitatge informació relativa al Registre de Demandants, a excepció de la continguda en les lletres i) i j) de l'article 3, apartat 2 d'esta ordre.

  Enllaços

  Passes per a tramitar de forma telemàtica sense certificat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació 2009-2012 (BOE núm. 309 de 24/12/08).
  - Decret 66/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Autonòmic de Vivenda de la Comunitat Valenciana 2009-2012 (DOCV núm. 6016, de 19/05/09).
  - Ordre de 18 de diciembre del 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre de demandants d'habitate protegit (DOCV núm. 6173, de 28/12/09).
  - Ordre 6/2010, de 24 de març, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que modifica, respectivament, les ordres de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 28 de juliol de 2009, per
  la qual es regula el procediment per a la tramitació de les mesures de finançament d'actuacions protegides previstes en els plans d'habitatge i sòl, i la de 18 de desembre de 2009, per la qual es crea i regula el Registre de Demandants d'Habitatge Protegit. (DOCV nº6241 de 08/04/2010)
  - Correcció d'errors de l'Ordre 6/2010, de 24 de març, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que modifica, respectivament, les ordres de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 28 de juliol de 2009, per la qual es regula el procediment per a la tramitació de les mesures de finançament d'actuacions protegides previstes en els plans d'habitatge i sòl, i la de 18 de desembre de 2009, per la qual es crea i regula el Registre de Demandants d'Habitatge Protegit (DOCV núm. 6243 de 12/04/10).

  Llistat de normativa

  Vegeu el Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre

  Vegeu el Decret 66/2009, de 15 de maig

  Vegeu l'Ordre de 18 de desembre de 2009 (Registre Demandants Habitatge Protegit)

  Vegeu l'Ordre de 24 de març (modifica l'Ordre de 18 de desembre)

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.