• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització per a l'obertura de consultoris auxiliars de temporada per a l'atenció sanitària en zones turístiques.

  Objecte del tràmit

  Autorització sanitària dels consultoris auxiliars de temporada, destinats a complementar temporalment els recursos assistencials en aquells nuclis de població que, a causa del turisme, tinguen una afluència de públic netament superior a la de la seua població de dret, adequant-lo al que establix el Decret 176/2004, de 24 de setembre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'autorització dels consultoris auxiliars de temporada serà sol·licitada pel director/a gerent del departament on haja d'ubicar-se el consultori, en instància dirigida al director/a territorial de Sanitat de la província corresponent.

  Inici
 • Taxes

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/html/portal_v.htm?nodo=Tributos_Impuestos_Declaraciones_Tasas_046_ConsSanidad

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La presentació d'instàncies es farà, almenys, amb 2 mesos d'antelació a l'inici de la temporada per a la qual se sol·licita.

  No procedirà la tramitació de les sol·licituds efectuades fora de termini.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRÀN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 Valencia
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les instàncies per a la sol·licitud d'autorització dels consultoris auxiliars de temporada hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

  1. Qüestionari, degudament omplit i firmat segons el model establit en l'Annex 3 de l'orde de 22 d'abril del 2008.

  2. Documentació acreditativa de la propietat i dependència jurídica dels locals destinats a consultori.

  3. Certificat emés per tècnic competent (arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, enginyer tècnic), en el qual es faça constar que els locals s'adeqüen a allò que s'ha especificat en l'Annex 1 de la present orde, així com que complixen la normativa corresponent de protecció contra incendis i d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ SANTÀRIA DE CONSULTORIS AUXILIARS DE TEMPORADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Sanitat s'estudiarà la sol·licitud i documentació adjuntada, valorant-ne l'adequat ompliment, i requerirà l'abonament de les corresponents taxes i si és el cas, que s'esmenen els defectes o omissions de la documentació exigida, en el termini de deu dies, de conformitat al que establix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Transcorregut el termini sense haver atés el requeriment, se'l tindrà per desistit, després de la resolució prèvia de declaració de terminació del procediment.

  2. Una vegada comprovada l'adequació de la documentació, pels servicis corresponents de la Direcció Territorial de Sanitat, es realitzarà la visita d'inspecció al centre per a comprovar que complix les condicions i requisits exigits per a l'autorització sanitària, i s'emetrà un informe respecte d'això.

  3. A la vista de l'informe, els servicis corresponents de la Direcció Territorial de Sanitat emetran proposta de resolució d'autorització sanitària.

  4. A la vista de l'expedient i de la proposta efectuada, el director/a territorial de Sanitat, resoldrà sobre l'autorització sanitària sol·licitada. Les resolucions denegatòries seran sempre motivades.

  5. Les resolucions administratives emeses en les direccions territorials de Sanitat es notificaran als interessats i es comunicaran a la Direcció General de la Conselleria de Sanitat amb competència en matèria d'ordenació sanitària on es procedirà, pel servici corresponent, a la inscripció d'estes en el Registre autonòmic de centres, servicis i establiments sanitaris.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions emeses pel director/a territorial de Sanitat podrà interposar-se recurs d'alçada davant del director/a general de la Conselleria de Sanitat amb competències en ordenació sanitària.

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS DELS LOCALS (Orde de 22 d'abril del 2008):
  Requisits dels locals destinats a consultori auxiliar de temporada:
  Els locals destinats a consultori auxiliar de temporada hauran de ser suficients per a la demanda de l'atenció sanitària estimada i disposaran almenys de:
  - Sala d'espera i neteja per als usuaris.
  - Despatx/os per a consulta/es del/els facultatiu/s.
  - Despatx/os per a sala/es de capellans i atenció d'infermeria.
  - Neteja per al personal sanitari.
  Les consultes hauran d'ajustar-se a allò que s'ha especificat en l'Orde de 16 de maig del 2001, per la qual s'establixen els requisits i condicions bàsiques d'autorització i funcionament per a consultes de professionals sanitaris.

  * CADUCITAT DE LES AUTORITZACIONS
  Les autoritzacions caducaran al finalitzar la temporada perquè van ser concedides, podent ser renovades l'any següent, de continuar les condicions que van motivar la seua concessió.


  * RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
  1. De continuar els mateixos locals i condicions que van motivar la seua autorització la temporada immediatament anterior, hi haurà prou amb la sol·licitud motivada del director/a Gerent del Departament, en la qual inste la renovació de l'autorització i la temporada per a la qual se sol·licita, presentada amb dos mesos d'antelació al seu començament. En este cas podrà obviar-se la visita d'inspecció prèvia a la renovació de l'autorització.
  2. En cas de modificació total o parcial dels locals o condicions per les quals es va concedir l'autorització o transcorregut mes d'un any des de l'última renovació, haurà de seguir-se el procediment general especificat en estos fulls d'informació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, sobre autorització sanitària i el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris (DOGV núm. 4854, de 01/10/04).
  - Orde de 22 d'abril del 2008, del conseller de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a l'autorització de consultoris auxiliars de temporada per a l'atenció sanitària en zones turístiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5758, de 08/05/08).
  - Orde de 18 d'abril del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els procediments d'autorització sanitària de centres i servicis sanitaris en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5038, de 29/06/05) .
  - Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6680, de 28/12/11).

  Llistat de normativa

  Vegeu Orde de 22 de abril de 2008

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.