• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés per a accedir a cicles formatius de grau superior perquè no es poden acreditar els requisits acadèmics necessaris per a l'accés directe.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones aspirants que vullguen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d'una prova.

  Requeriments

  Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2015. Per als qui acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d'una família o cicle relacionat amb el cicle de grau mitjà superat, el requisit d'edat per a la realització de les proves serà de 18 anys d'edat o complir-los durant l'any 2015.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2015:

  Ordinària: 9,64 euros
  Família nombrosa general: 50%
  Discapacitat acreditada igual o superior al 33%: 50%
  Família nombrosa especial: exempció de taxes

  El formulari de taxa el genera el mateix centre educatiu a través de l'aplicació informàtica ITACA.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.cefe.gva.es/doc046/gen/es/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es realitzarà del 14 d'abril al 4 de maig de 2015.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en els centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció elegida, en règim de concert en el cas dels centres privats.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

  - Per ser major de 18 anys, algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - Declaració responsable que no es reunixen els requisits d'accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reunixen estos requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] FULL D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ A LES PROVES
  1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
  2. Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos, amb les parts o els apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa ha sigut presentada i d'acord amb els terminis establits.
  3. Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb el motiu de l'exclusió, en els mateixos terminis.
  4. Una vegada analitzades les reclamacions que puga haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent.

  PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES:
  Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat.

  RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS
  Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions es faran conforme al procediment següent:
  1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la
  comissió avaluadora del centre en què es realitzaran les proves.
  2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.
  3. Si després de la decisió persistix la disconformitat, es podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils després de la recepció de la comunicació, que s'eleve la reclamació al director territorial d'Educació corresponent, el qual, després de l'informe de la inspecció educativa, resoldrà el que siga procedent. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.
  4. Les persones interessades tindran dret a accedir als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

  Inici
 • Informació complementària

  ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES
  La prova d'accés als cicles formatius de grau superior constarà de dos parts:
  a) Part comuna, que constarà de tres apartats:
  a1) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), en el qual l'aspirant optarà per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià.
  a2) Llengua estrangera (Anglés).
  a3) Matemàtiques, que constarà d'exercicis de matemàtiques els continguts del qual estiguen inclosos en el currículum de les matèries de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II.

  b) Part específica, que constarà de dos apartats, b1) i b2), i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.
  En l'annex XIII s'indiquen les opcions en què s'agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en què es basaran i les famílies professionals o cicles formatius a què donen accés.
  Les dos parts de la prova inclouran continguts de matèries recollides en la Resolució de 17 d'agost de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'estes a la Comunitat Valenciana (DOCV de 8 de setembre).

  HORARI
  09.00 Part general; Llengua i Literatura: 1 h 15 min.
  10.25 Anglés 45 min.
  11.20 Part general; Matemàtiques: 1 h 15 min.
  16.00 Part específica; apartat b1: 1 h 15 min
  17.30 Part específica; apartat b2: 1 h 15 min

  LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES
  - Les proves d'accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció triada, en règim de concert en el cas dels centres privats.
  - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

  CALENDARI
  1. Inscripció: del 14 d'abril al 4 de maig.
  2. Publicació llistes d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de maig.
  3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 11 de maig.
  4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: de l'11 de maig al 13 de maig.
  5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 20 de maig.
  6. Realització prova d'accés grau superior convocatòria ordinària: 3 de juny.
  7. Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària: 9 de juny.
  8. Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària: del 9 de juny a l'11 de juny.
  9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau superior convocatòria ordinària: del 14 d'abril al 15 de juny.
  10. Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova grau superior: 15 de juny.
  11. Realització prova grau superior convocatòria extraordinària: 7 de juliol.
  12. Publicació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària: 9 de juliol.
  13. Reclamació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària: del 9 de juliol al 13 de juliol.
  14. Termini d'entrega documentació justificativa convocatòria extraordinària: del 7 de juliol al 13 de juliol.
  15. Publicació llistes definitives qualificacions convocatòria extraordinària i entrega de certificats: 14 de juliol.

  EXEMPCIONS
  Vegeu apartat catorze de la Resolució de 2 d'abril de 2014.

  VALIDESA I EFECTES
  - El certificat que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.
  - La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als qui no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.
  - Per a estos alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que es podrà ampliar en el cas que no hi haguera prou sol·licituds per part dels alumnes d'accés directe.
  - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar les ensenyances corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vullguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que s'establisquen a este efecte i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.
  - Els qui hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places indicada en el paràgraf anterior dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En este cas, les sol·licituds es baremaran junt amb les presentades pels qui hagen superat les proves en la convocatòria actual.
  - Sense perjuí de l'anterior per a l'accés a cicles de grau superior, els qui hagen superat la prova d'accés per alguna de les sis opcions que preveia l'Orde de 14 de març de 2001 (DOCV de 2 d'abril), únicament podran sol·licitar plaça respecte dels cicles a què donava accés cada una d'estes opcions.

  Enllaços

  Orientacions: accés directe a grau superior o mintjançant una prova

  Formació Professional del sistema educatiu a la CV.

  Proves d'accés

  Cursos preparatoris

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04.05.2006).
  - Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (BOE núm. 55 de 05.03.2011).
  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 95 de 10.12.2013).
  - Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional Inicial del Sistema Educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5995, de 17.04.2009).
  - Resolució de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial , per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV núm. 7488, de 18.03.2015).
  - Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial , per la que se per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7660, de 18/11/15).

  Llistat de normativa

  Vegeu l'Orde de 31 de març de 2009.

  Vegeu la Resolució de 5 de març de 2015.

  Vegeu la Resolució de 2 de novembre de 2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.