Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Peñíscola
  Plaza Del Ayuntamiento, 1
  Tel:964480050
  Fax:964489212


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  Per als aspirants a les places reservades al torn lliure:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de segon grau, tècnic o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies, tot això de conformitat amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril. A estos efectes es considerarà com a equivalent haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. L'equivalència al títol exigit haurà de ser reconeguda per l'administració competent, en cada cas concret, i degudament acreditada en este sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques establides en l'Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'establixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits els díhuit anys, sense excedir l'edat de trenta-sis anys.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de segon grau, tècnic o equivalent o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies, tot això de conformitat amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril. A estos efectes es considerarà com equivalent haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys. L'equivalència al títol exigit haurà de ser reconeguda per l'administració competent, en cada cas concret, i degudament acreditada en este sentit pels aspirants.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques establides en l'Orde de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques per la qual s'establixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits els díhuit anys, sense excedir l'edat de trenta-sis anys.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B I A2.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran satisfets pels aspirants pels mitjans següents:
  Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, en les oficines municipals situades al C/ Llandells, núm. 5 (Servici d'Atenció al Ciutadà - SAC) o en la seu electrònica: (www.peniscola.org/Sede Electrònica/autoliquidació, tributs i pagaments/pagaments autoliquidacions).
  Per mitjà de transferència bancària de conformitat amb el que preveu l'art. 38.6 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: ingrés en l'oficina de BANKIA de Peníscola (compte corrent núm.: ES96 20385801 17 6400000245, situada al carrer del Molí, 3 d'esta localitat). A l'efecte de identificar l'ingrés, en la transferència bancària haurà de constar obligatòriament el nom i cognoms de l'aspirant, així com el DNI i la identificació de les proves selectives a què opta.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  - 4 places torn lliure.


 • Documentació / Informació

  A la instància s'acompanyarà:
  a) Fotocòpies degudament compulsades del DNI, del permís de conduir i del títol corresponent.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.peniscola.org/ver/1323/Empleo-p%C3%BAblico.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.