Director del Centre Cultural a Malabo (Guinea Ecuatorial)


 • Descripció

  Director del Centre Cultural a Malabo (Guinea Ecuatorial)


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  En esta fase es valoraran els mèrits, referits a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, adequats a les característiques del lloc convocat.
  Experiència professional:
  a) Experiència en la direcció i organització d'activitats culturals.
  b) Experiència en institucions públiques o privades de rellevància internacional.
  c) Experiència en direcció i organització d'equips humans.
  d) Experiència en el funcionament de l'Administració Pública espanyola.
  Formació:
  a) Formació en direcció i gestió d'institucions culturals.
  b) Formació en matèria de cooperació al desenrotllament, especialment en aspectes aplicables a la regió d'actuació.
  c) Formació en tècniques de direcció i gestió pública i en el funcionament de l'Administració Pública.
  d) Coneixements d'altres idiomes.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre la capacitat per a contractar d'acord amb el que establix l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per sentència judicial ferma.
  e) Estar en condicions d'acreditar la titulació de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer o el títol universitari de grau. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran de remetre la seua instància, d'acord amb el model que es pot descarregar de la seu electrònica de l'AECID (https://www.aecid.gob.es/es/), acompañada de «Currículum Vitae», dirigida al Sr. Director de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'AECID (Av. Reis Catòlics, 4, 28040 Madrid), citant expressament «Plaça de Coordinador General de la Cooperació Espanyola a Etiòpia», o en la resta de formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una Oficina espanyola de Correus es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de la seua certificació, i dirigirà l'enviament a la Secretaria General de l'AECID (Av. Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aecid.es/ES


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar