Detalle Empleo Publico

Auxiliars d'infermeria (província d'Alacant)

Codi SIA: 3025146
Codi GUC: 50594
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Etapa actual: Llista mensual
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Grup: Nou nivell B

Requisits

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. TÍTOL IV. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA RELACIÓ DE SERVICI. CAPÍTOL I.ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I ADQUISICIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVICI Article 2. Àmbit d'aplicació. 1. Este Estatut s'aplica al personal funcionari i, en el que procedisca, al personal laboral al servici de les següents Administracions Públiques: a.L'Administració General de l'Estat. b.Les Administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla. c.Les Administracions de les Entitats Locals. d.Els Organismes Públics, Agències i la resta d'Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les Administracions públiques. e.Les universitats públiques Article 56. Requisits generals. 1. Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents: a.Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article següent. b.Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. c.Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per Llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública. d.No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, del qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. e.Posseir la titulació exigida. 2. Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències, hauran de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball en les comunitats autònomes que gaudisquen de dos llengües oficials. 3. Podrà exigir-se el compliment d'altres requisits específics que tinguen relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir. En tot cas, hauran d'establir-se de manera abstracta i general. Article 57. Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. 1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen com a objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques. A este efecte, els òrgans de govern de les Administracions públiques determinaran les agrupacions de funcionaris previstes en l'article 76 a les quals no puguen accedir els nacionals d'altres estats. 2. Les previsions de l'apartat anterior s'aplicaran, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’esta edat dependents. 3. L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacions celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'este article. 4. Els estrangers a què es referixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols. 5. Només per Llei de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes podrà eximir-se del requisit de la nacionalitat per raons d'interés general per a l'accés a la condició de personal funcionari. DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Les previsions d'esta Llei s'apliquen a totes les comunitats autònomes respectant en tot cas les posicions singulars en matèria de sistema institucional i les competències exclusives i compartides en matèria de funció pública i d'autoorganització que els atribuïxen els respectius Estatuts d'Autonomia, en el marc de la Constitució. TITULACIÓ: Auxiliar d'Infermeria o equivalent

Etapa actual:

Llista mensual

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista mensual

Data de publicació: 05-02-2016

Llista definitiva

Data de publicació: 06-06-2008

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 14-05-2008

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 16-04-2008

Tornar al llistat d'etapes

Llista mensual

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.