Detall

Tècnic/a de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT).


 • Descripció

  Tècnic/a de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT).


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llistat mensual desembre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent


 • Titulació

  Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  - Aspirants que reunisquen els requisits de titulació establits en l’article següent i superen la prova específica que es convocarà a aquest efecte, i que versarà sobre les matèries que es relacionen en l’annex I.
  - El personal funcionari interí, cessat en llocs de les mateixes característiques als de l’especialitat convocada.
  - Estar en possessió del títol de tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, nivell superior, així com d’alguna de les titulacions
  següents: enginyeria industrial, enginyeria de camins, canals i ports, arquitectura, enginyeria agrònoma, enginyer forestal, enginyer d’organització industrial, enginyeria química o enginyeria de mines. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, caldrà estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.


 • Lloc de presentació

  Seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València.


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar