Detall

Metge (província de Castelló)


 • Descripció

  Metge (província de Castelló)


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual novembre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciat en Medicina


 • Requisits generals

  Per a ser admesos i poder participar en el procés selectiu, els aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.

  c) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de cap administració pública. No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  e) Tindre la titulació exigida.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions del personal per incapacitat temporal, permís per maternitat, adopció o acolliment de menors, permís per matrimoni, permís per lactància, reduccions de jornada, llicència sense retribució, plans de vacances, permís sindical i permís per campanya electoral, en els llocs d'atenció directa.


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció o d'actualització,
  - el full d'autobaremació,
  - la documentació acreditativa dels mèrits al·legats
  - i l'acreditació de la titulació requerida per a cada categoria.


 • Lloc de presentació

  Direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social d'Alacant, Castelló i València


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28) Article 38 4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se: a. En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c. En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e. En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://inclusio.gva.es/va/bolsas-empleo15d


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar