Detall

Metge (província de Castelló)


 • Descripció

  Metge (província de Castelló)


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-TORRE 3

  46018 València (Valencia)
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llistat mensual març

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciat en Medicina


 • Requisits generals

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions del personal per incapacitat temporal, permís per maternitat, adopció o acolliment de menors, permís per matrimoni, permís per lactància, reduccions de jornada, llicència sense retribució, plans de vacances, permís sindical i permís per campanya electoral, en els llocs d'atenció directa.


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció o d'actualització,
  - el full d'autobaremació,
  - la documentació acreditativa dels mèrits al·legats
  - i l'acreditació de la titulació requerida per a cada categoria.


 • Lloc de presentació

  Direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social d'Alacant, Castelló i València


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni. oportú c. En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.bsocial.gva.es/va/bolsas-empleo15d


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar