Detall

Auxiliars administratius


 • Descripció

  Auxiliars administratius


 • Organisme

  Benlloch
  Mestre Ortega, 4
  Tel:964339001
  Fax:964339246


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'estos drets haurà de fer-se efectiu per mitjà de la formalització de l'oportuna autoliquidació a través del model oficial que per a tal efecte facilitarà el departament de gestió tributària de l'Ajuntament i el seu ingrés en alguna de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Instancia dirigida al Sr. Alcalde- Presidente, en la que hará constar que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
  - Fotocopia compulsada del D. N. I.
  - Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria
  - Justificantes de todos los méritos alegados que se aportan en el mismo (original o copia compulsada), correspondientes al concurso de meritos.
  - Resguardo justificativo de haber pagado los derechos de examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de 9.00 a 14.00 hores


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar