Detall

Cossos de Mestres, de Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional i procediment per a l'adquisició de noves especialitats.


 • Descripció

  Cossos de Mestres, de Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional i procediment per a l'adquisició de noves especialitats.


 • Organisme

  Govern dels Illes Balears: Conselleria d'Educaci i Formació Professional
  C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma
  Tel:971 17 78 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A/B - Llicenciatura/Diplomatura


 • Requisits especifics

  Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sense perjuí del que establix l'apartat 2.3 de la resolució de convocatòria.


 • Taxa ordinària

  26,34 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de les taxes del dret de participació en este procediment selectiu podrà realitzar-se:
  a) Per transferència electrònica: podrà pagar per mitjà d'este procediment l'aspirant que posseïsca compte bancari que permeta transacció electrònica amb una de les entitats bancàries col·laboradores. L'assistent de tramitació indicarà la forma de dur a terme este pagament electrònic. Una vegada que el pagament s'haja realitzat correctament, s'adjuntarà, si és procedent, el justificant d'ingrés a la sol·licitud de participació.
  b) Pagament presencial en l'entitat bancària col·laboradora: una vegada omplit i imprés el model 046, l'aspirant farà el pagament en una de les entitats bancàries col·laboradores.

  - Els residents en les Illes Balears podran fer el pagament en qualsevol oficina de les següents entitats bancàries:
  Banca March
  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
  Caixa Rural Balears
  Colonya Caixa de Pollença
  Crèdit Balear
  La Caixa
  Sa nostra
  - Els residents en altres comunitats autònomes hauran de fer l'ingrés de la taxa del dret de participació dirigit a l'entitat bancària BBVA al núm. de compte: 0182-5747-46-0010031550 en concepte de: 'Taxa d'oposicions per a funcionaris docents CAIB 2011'. Els residents a l'estranger hauran de fer l'ingrés en l'entitat bancària BBVA en el núm. de compte: ES 39 0182 5747 4600 1003 1550, en concepte de: 'Taxa d'oposicions per a funcionaris docents CAIB 2011'.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les persones que acrediten una disminució igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de les taxes del dret de participació.


 • Places

  Nombre de places

  146

  Descripció de les places

  TORN LLIURE

  Professors d'Ensenyança secundària: 75 places
  Professors Tècnics de Formació Professional: 21 places
  Mestres: 50 places

  Vegeu distribució per especialitats en la convocatòria.


 • Documentació / Informació


  - Sol·licitud, que s'haurà d'omplir seguint les instruccions de l'assistent de tramitació, que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent http://dgpdocen.caib.es). Una vegada omplida la tindran a la seua disposició per a tramitar-la telemàticament o bé per a imprimir-la i presentar-la en el registre.
  REGISTRE TELEMÀTIC: si es disposa de DNI electrònic, certificat digital reconegut o usuari i contrasenya d'accés al portal del personal, i compte bancari que permeta transacció electrònica. Les sol·licituds seran considerades presentades i registrades en el moment en què són tramitades per via telemàtica, després de polsar (Registra la sol·licitud)
  REGISTRE PRESENCIAL: en qualsevol altre cas ha de registrar-se la sol·licitud amb la documentació següent:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document acreditatiu de la nacionalitat, que en qualsevol cas haurà de ser vigent dins del termini de presentació.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació que acredite el coneixement de la llengua catalana d'acord amb el que establix el Decret 115/2001, de 14 de setembre, si no consta en el portal del personal la titulació suficient per a poder accedir a este procés.
  Igualment per als aspirants que no posseïxen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprén el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar el coneixement d'esta llengua presentant fotocòpia compulsada d'una de les titulacions que s'especifiquen en la base 7.1.1. d'esta convocatòria.
  c) Document justificatiu de l'abonament de les taxes del dret de participació.
  d) Sol·licitud de participació.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud de participació i la documentació corresponent, en el cas de formalitzar-la de manera presencial, podrà registrar-se en qualsevol dels Registres de la Conselleria d'Educació i Cultura, o en les delegacions territorials d'Educació de Menorca o d'Eivissa i Formentera.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=2025&cont=32585&lang=ca&campa=yes


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar