Detall

Veterinaris


 • Descripció

  Veterinaris


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Llicenciatura de Veterinària, o equivalent
  ALTRES:
  - Posseir l'acreditació professional de categoria D per a l'atenció dels animals del R.D. 1201/2005.
  - Posseir el certificat acreditatiu de coneixement de valencià a nivell C1, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià de la Generalitat Valenciana o pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, o bé el certificat d'homologació emés per este Servici, sense perjuí del que establix la base 1.3 i l'annex I d'esta convocatòria.


 • Taxa ordinària

  24,76 €


  Descripció de la taxa

  S'ingressaran en el compte corrent Drets d'examen. Universitat de València, núm. 0049.6721.65.2010001382 del Banc Santander Central Hispano «oficina universitària» situada a l'avinguda Blasco Ibáñez, 21 (Facultat de Psicologia-Aulari I) de València o a través de transferència al compte mencionat.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exempts del pagament dels drets d'examen:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Estes persones hauran de presentar els certificats corresponents que n'acrediten la condició de persones amb discapacitat (per mitjà de fotocòpia confrontada del certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent).
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació, durant el termini, almenys, d'un mes anterior de la data de la publicació de la convocatòria d'estes proves selectives. Per a disfrutar de l'exempció serà requisit que no s'haja rebutjat, dins del termini de què es tracte, cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. Estes persones hauran de presentar certificat original relatiu a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats anteriorment, expedits pel SERVEF o oficina dels servicis públics d'ocupació segons la seua comunitat autònoma. No serà vàlid cap certificat que no porte el segell de l'organisme que l'expedix.
  - Els membres de famílies nombroses de categoria especial. Estes persones hauran de presentar la documentació oficial en vigor (còpia confrontada amb l'original), que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial.
  - Disfrutaran d'una bonificació del 50 % d'estes taxes els membres de famílies nombroses de categoria general. Estes persones hauran de presentar la documentació oficial en vigor (còpia confrontada amb l'original), que n'acredite la condició de membre de família nombrosa de categoria general.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades disposaran d'un formulari per a omplir la sol·licitud en suport informàtic. Este formulari es trobarà en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS) d'esta Universitat, que té l'adreça següent:
  http://www.uv.es/pas

  S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar en estes proves, hauran de presentar fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat.
  - Resguard original de l'ingrés dels drets d'examen, o justificant pel qual s'acull a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'esta convocatòria).


 • Lloc de presentació

  El registre d'entrada de la Universitat de València (Avd. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), que es troba obert el públic de dilluns a divendres (horari: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h)


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.uv.es/pas/v/proves%20selectives/A1-TEC%20SUP%20VETERINARIA/TEC%20SUP%20VETERINARIA%20A1.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar